Pašvaldības teritorijas uzturēšana

Jebkuras pašvaldības pārziņā ir tai piederošie ceļi, ielas, parki, skvēri, ietves, ēkas, būves, komunikācijas, kapi un tamlīdzīgi īpašumi. Pašvaldībai, saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 2 punktu, jāgādā par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecību, rekonstruēšanu un uzturēšanu; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošanu; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošanu un uzturēšanu; atkritumu savākšanas un izvešanas kontroli; pretplūdu pasākumiem; kapsētu un beigto dzīvnieku apbedīšanas vietu izveidošanu un uzturēšanu).

Ir pašvaldības, kuras nepastarpināti, pašas veic visas darbības, kas saistītas ar sava īpašuma uzturēšanu. Šajos gadījumos pašvaldība slēdz darba līgumus ar sētniekiem, apkopējiem, santehniķiem, elektriķiem un citiem speciālistiem, kas nodrošina īpašuma apsaimniekošanu. Otrs modelis, komercsabiedrība, kura, saskaņā ar līgumu, veic visas iepriekšminētās darbības. SIA „Jelgavas novada KU” piedāvā pašvaldībai otro modeli.

Uzņēmuma rīcībā ir pietiekama materiāli tehniskā bāze, lai spētu visos pagastos nodrošināt iepriekš minēto funkciju izpildi, vai vismaz lielāko daļu no tām. Atsevišķos pagastos jau pašreiz pašvaldībai tiek sniegti pakalpojumi gan zaļās zonas kopšanā un uzturēšanā, gan kapu saimniecībā, gan citur. Protams, uzņēmums būtu gandarīts, ja arī citu pagastu pārvaldes izlemtu atteikties no gadiem ierastās tradīcijas – uzturēt apjomīgu saimniecisko personu, lai pašu spēkiem tīrītu ielas, koptu kapus un parkos pļautu zālienu.

Slēdzot līgumu ar uzņēmumu par pakalpojumu sniegšanu administratīvās teritorijas labiekārtošanai un uzturēšanai, pašvaldība noņem no sevis ikdienas slogu – rūpēties par saimnieciski tehniskiem jautājumiem, tā vietā vairāk laika, resursus un enerģiju veltot pašvaldības iedzīvotāju labklājības celšanai.

SIA "Jelgavas novada KU"
Reģistrācijas numurs: 40003410894
Juridiskā adrese: Bauskas iela 3, Eleja, Elejas pagasts, Jelgavas novads, LV-3023
Biroja adrese: Lielā iela 5/7 (2.stāvs), Jelgava, LV-3002
AS "SEB banka" LV35UNLA0050005143840

 .