Ūdenssaimniecības pakalpojumi

Viena no galvenajām darbības nozarēm ir ūdenssaimniecība un ar to saistīto pakalpojumu nodrošināšana. Uzņēmuma pārziņā ir visa savulaik pašvaldībai piederošā ūdenssaimniecības infrastruktūra, kura regulāri tiek ekspluatēta, uzturēta un iespēju robežās – atjaunota, tajā skaitā artēziskie un dziļurbumi, hidrofori, ūdenstorņi, bioloģiskās attīrīšanas iekārtas, pārsūknēšanas stacijas, pārsūknēšanas akas, ūdens apgādes maģistrālie vadi un kanalizācijas maģistrālie vadi.

Piesaistot ERAF un Kohēzijas fonda līdzekļus, tika realizēti projekti, kuru mērķis bija ūdenssaimniecības objektu renovācija.

Diemžēl realizējot mērķi – kvalitatīvs dzeramais ūdens un maksimāli attīrīti notekūdeņi, nākas samierināties ar situāciju, ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi pieaug. Papildus izmaksas veido kā ievērojamie atskaitījumi būvju amortizācijai, tā, saskaņā ar ES prasībām izbūvētās atdzelžošanas un sulfitēšanas iekārtas.

No 2015.gada 1.janvāra stājās spēkā jauni ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi, vienoti visā Jelgavas novadā. Ciemos, kuros nav veiktas investīcijas ūdens kvalitātes uzlabošanai, iedzīvotājiem tiek piemērota 20% atlaide ūdens tarifam.

SIA "Jelgavas novada KU"
Reģistrācijas numurs: 40003410894
Juridiskā adrese: Bauskas iela 3, Eleja, Elejas pagasts, Jelgavas novads, LV-3023
Biroja adrese: Lielā iela 5/7 (2.stāvs), Jelgava, LV-3002
AS "SEB banka" LV35UNLA0050005143840

 .