IESNIEGUMS PAR KOMERCUZSKAITES MĒRAPARĀTU

*PIELIKUMS

Dzīvojamo māju kopsapulces protokols/lēmums, par mājas pārstāvja pilnvarojumu. Bez šī dokumenta pieteikums netiks izskatīts! Ja faila izmēra dēļ failu ar pilnvarojumu nav iespējams pievienot, nosūtiet to uz e-pastu: jnku@jnku.lv

INFORMĀCIJA

Izdevumumus par pirmstermiņa verificēšanu pēc klienta pieprasījuma gadījumos, kad komercuzskaites mēraparāts pārbaudē tiek atzīts par derīgu, tiek piemērota maksa par pakalpojuma veikšanu, saskaņā ar cenrādi.  
PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA

Iesniedzot pieteikumu, klients ir informēts, ka tiek veikta viņa datu apstrāde. Tā nepieciešama līguma, kura līgumslēdzēja puse ir klients, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc klienta pieprasījuma, pirms līguma noslēgšanas. (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta b) apakšpunkts).

Informācija par datu pārzini - SIA "Jelgavas novada KU", VRN 40003410894, juridiskā adrese: Kastaņu iela 2, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Jelgavas novads, LV-3018, tālrunis: 8848, e-pasts: jnku@jnku.lv