BIEŽĀK UZDOTIE JAUTĀJUMI

SADZĪVES ATKRITUMU IZVEŠANA

Vēlos noslēgt līgumu par sadzīves atkritumu izvešanu.

ŪDENS PIEGĀDE UN KANALIZĀCIJAS NOVADĪŠANA

Dzīvoju savrupmājā, kurai jau ir pieslēgums centralizētajam ūdensvadam (kanalizācijai). Vēlos noslēgt līgumu par ūdenssaimniecības pakalpojumu izmantošanu? 

Dzīvoju privātmājā, kurai nav pieslēgums centralizētajam ūdensvadam (kanalizācijai), taču no mājas saprātīgā attālumā ir JNKU ūdens un kanalizācijas tīkli. Kā rīkoties, ja vēlos pie šiem tīkliem pieslēgties?

Privātmājā esam deklarēti 2 cilvēki, ir pieslēgums JNKU tīkliem, taču ūdens skaitītājs mājā nav uzrādīts. Kādēļ aukstais ūdens un kanalizācija mums aprēķināta par 30 kubikmetriem?

 • Jelgavas novada pašvaldības saistošajiem noteikumi nosaka, ka savrupmājā, kurā nav uzstādīta komercuzskaites mēriekārta (ūdens skaitītājs), ūdens patēriņš tiek noteikts - 15 m³/mēnesī par katru deklarēto personu. 
 • Ūdenssaimniecības pakalpojumu likums paredz, ka līdz 2019.gada beigām privātmājas īpašniekam ir jāizbūvē komercuzskaites mēraparāta mezgls, kurā ir uzstādāma mērierīce. 
 • Ja šāds mezgls netiek izbūvēts, un ūdens skaitītāju nebūs kur uzstādīt, JNKU būs tiesības pārtraukt ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu.
 • Izmaksas par mezgla izbūvi jāsedz privātmājas īpašniekam. 

Dzīvoju savrupmājā. Aizmirsu nodot ūdens skaitītāja rādījumus no 25.datuma līdz mēneša beigām. Ko darīt?

 • Ja rādījumi netiek iesniegti 3 mēnešus pēc kārtas, šajā periodā tiek aprēķināts vidējais patēriņš par iepriekšējiem 12 mēnešiem. 
 • Ja rādījumi netiek iesniegti ilgākā laika posmā, īpašumam var tikt pārtraukta pakalpojumu sniegšana. 

Iegādājos (mantoju) savrupmāju, kurai ir pieslēgumi JNKU tīkliem. Kas man jādara?

Kāpēc katru nakti laika posmā no 01:00 līdz 03:00 ir traucēta ūdens padeve? 

 • Lai nodrošinātu dzeramā ūdens kvalitāti atbilstoši normatīvo aktu prasībām, vietās kur dzeramā ūdens sagatavošanai ir uzstādīti atdzelžošanas filtri, katru nakti tiek veikts filtru skalošanas process, jo laika posmā no 01:00 līdz 03:00 ir vismazākais dzeramā ūdens patēriņš 

DZĪVOKLIS DAUDZDZĪVOKĻU MĀJĀ

Manā dzīvoklī ir uzstādīts verificēts ūdens patēriņa skaitītājs, kādēļ man tiek aprēķināti aukstā ūdens zudumi?

 • Mājai piegādāto ūdens daudzums tiek uzskaitīts ar dzīvojamās mājas ūdens ievadā uzstādīto komercuzskaites mēraparātu, kas parasti ir lielāks, nekā visu dzīvokļu īpašnieku nodoto dzīvoklī ūdens patēriņa skaitītāju rādījumu summa. Arī šī starpība ir jāsedz mājas īpašniekiem solidāri.  
 • Ir tikai 4 gadījumi, kad ūdens zudumi tiek sadalīti nevis starp visiem dzīvokļu īpašumiem, bet tiem īpašumiem, kuriem 
 • dzīvoklī nav uzstādīts ūdens patēriņa skaitītājs; 
 • ūdens patēriņa skaitītājam ir beidzies verifikācijas termiņš un tas nav nomainīts trīs mēnešu laikā pēc termiņa beigām; 
 • dzīvokļa īpašnieks nav nodevis skaitītāja rādījumus vairāk kā 3 mēnešus pēc kārtas; 
 • dzīvokļa īpašnieks pakalpojuma sniedzēja ikgadējā skaitītāju pārbaudes inventarizācijā, atkārtoti nenodrošina piekļuve skaitītāja pārbaudei.
 • Starp visiem dzīvokļu īpašniekiem sadala aukstā ūdens starpības, ja neviens dzīvoklis neatbilst iepriekš nosauktajiem 4 gadījumiem. Tad zudumus sadala solidāri uz visiem, proporcionāli dzīvokļu skaitam vai faktiskajam patēriņam.

Iegādājos dzīvokli, bet īpašumtiesības zemesgrāmatā neesmu nostiprinājis. Kādēļ rēķini tiek izrakstīti uz iepriekšējo īpašnieku, nevis mani? 

 • JNKU rīcībā nav informācija ne par darījumiem ar dzīvokli, ne ierakstiem Zemesgrāmatā.
 • Ja esat iegādājies vai citādi kļuvis par dzīvokļa īpašnieku, aicinām aizpildīt "Pieteikumu dzīvokļa īpašnieka maiņas reģistrācijai". pievienojot Zemesgrāmatas aktu.
 • Ja īpašumtiesības zemesgrāmatā nav nostiprinātas, pievienojiet citu dokumentu, kas apliecina Jūtu tiesības uz īpašumu
 • Maksa par pakalpojumiem tiks aprēķināti:
 •  no brīža, kad īpašumtiesības nostiprinātas zemesgrāmatā;
 • ja zemesgrāmata nav, no datuma, kurā esat kļuvis par dzīvokļa valdītāju (norādījis pieteikumā).

Drīzumā beigsies vai jau ir beidzies ūdens patēriņa skaitītāja 4 gadu verifikācijas termiņš, kas man jādara?

 • Jāpiesaka skaitītāju maiņa. Pēc pieteikuma saņemšanas uzņēmuma speciālisti sazināsies ar Jums un vienosies par laiku, kad būtu iespējams veikt tā nomaiņu. 
 • Izmaksas par skaitītāja nomaiņu dzīvoklī sedz dzīvokļa īpašnieks. 
 • Protams, skaitītājus varat mainīt arī paši vai aicināt citus speciālistus, taču pārliecinieties, ka skaitītāji tiek uzstādīti pareizi. Skaitītājus pēc to uzstādīšanas plombē vai nu JNKU speciālisti vai to klātbūtnē.

Nopirku dzīvokli. Tā iepriekšējais īpašnieks uzkrājis parādus par pakalpojumiem. Vai tie jāmaksā man? 

 • Nē, Ja vien ar iepriekšējo īpašnieku neesat vienojušies, ka parādus samaksājies jūs.
 • Gadījumā, ja veikts nekorekts aprēķins, iekļaujot iepriekšējā dzīvokļa īpašnieka neapmaksātos rēķinus, aicinām sazināties ar uzņēmuma norēķinu daļu, zvanot uz klientu informatīvo tālruni 8848 vai rakstot uz elektroniski uz info@jnku.lv,

Līdz mēneša beidzamajai dienai nenodevu informāciju par ūdens patēriņu dzīvoklī. Ar ko man tas draud? 

 • Par attiecīgo mēnesi tiek aprēķināts vidējais ūdens patēriņš par iepriekšējiem trīs mēnešiem.
 • Ja informācija netiks nodota 3 mēnešus pēc kārtas, sākot ar ceturto mēnesi tiks aprēķināti ūdens zudumi.

Dzīvoklī mainījies deklarēto personu skaits. Kādēļ joprojām tiek aprēķināti atkritumi par iepriekš deklarēto cilvēku skaitu?
 • JNKU informācija par deklarēto personu skaitu nav.
 • Katru mēnesi JNKU saņem informāciju no Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes par deklarēto personu skaitu attiecīgajā dzīvoklī.

NORĒĶINI UN MAKSĀJUMI

Kur var apmaksāt SIA "Jelgavas novada KU" pakalpojumu rēķinus?

Maksājumus par komunālajiem pakalpojumiem var veikt:

Visās iepriekšnorādītajās maksājuma vietās var atšķirties komisija par maksājuma pieņemšanu. 

10.maijā saņēmu aprīļa rēķinu, kurā uzrādīts parāds par martu. Maksājumu veicu 1.maijā, kādēļ norādīts, ka esmu parādā?

 • Rēķini tiek gatavoti par situāciju uz attiecīgā mēneša beigām. Ja marta rēķins nav samaksāts līdz 30.aprīlim, parāds tiks norādīts aprīļa rēķinā, neatkarīgi no tā, ka parāds samaksāts maija sākumā.

Man ir uzkrājies parāds, bet nevēlos, lai pret mani uzsāk parādu piedziņas procesu. Vai ir iespējams vienoties  ar JNKU par parāda atmaksu pa daļām?

 • Nē, JNKU no 2019.gada 1.jūlija šādas vienošanās vairs neslēdz. 
 • Ja maksājumi tiek kavēti vairāk kā 3 mēnešus, parāda piedziņa tiek atdota SIA "Intrum Latvija", un ja kāda vienošanās ir iespējama, tad tikai ar šo parādu piedziņas kompāniju.. 

Rēķinā ir pozīcija "Norēķinu konta apkalpošana", bet mums ir pašiem savs pārvaldnieks. Kas tas ir un kā es varu aizvērt šādu norēķinu kontu?

 • Šāds maksājums tiek piemērots gadījumos, kad dzīvokļu īpašnieki vēlas norēķināties tieši ar JNKU par ūdeni, kanalizāciju un sadzīves atkritumu izvešanu, bez pārvaldnieka starpniecības.
 • Ja piemērotā maksa šķiet par lielu, vai nevēlaties to maksāt vispār, vienīgā iespēja - uzdot pārvaldniekam būt par starpnieku norēķinos ar JNKU. Šādos gadījumos pārvaldniekam tiek izrakstīts viens rēķins par visai mājai nodrošinātiem pakalpojumiem, un tālāk jau pārvaldnieks veic gan rēķinu izrakstīšanu katram dzīvoklim, gan naudas iekasēšanu, gan tās pārskaitīšanu JNKU.

CITI JAUTĀJUMI

Saņēmu rēķinu, bet radās jautājumi par tā saturu. Kur man vērsties vai zvanīt, lai saņemtu skaidrojumu?

 • Vienotais klientu informatīvais tālrunis 8848, zvanot uz kuru, klients tiks aicināts izvēlēties sarunas tēmu:

Darba dienās 8:00 - 17:00

 • taustiņš: 1 - informācija par rēķiniem un maksājumiem, parādiem, kā arī skaitītāju rādījumu nodošana
 • taustiņš: 2 - saruna ar klientu konsultantu par uzņēmuma sniegtajiem pakalpojumiem  

Darba dienās pēc 17:00 un brīvdienās

 • taustiņš: 6 - informēšana par avārijas gadījumiem.

Ārpus klientu informatīvā tālruņa darba laika, klienti tiek aicināti vērsties rakstiski uz uzņēmuma e-pastu: jnku@jnku.lv