BIEŽĀK UZDOTIE JAUTĀJUMI

SADZĪVES ATKRITUMU IZVEŠANA

Es nenovietoju atkritumu konteineru izvešanai, jo tas ir pustukšs. Vai man par šo reizi būs jāmaksā? 

 • Nē, nebūs! Rēķinos tiek iekļauta maksa par faktiski izvestajiem atkritumiem. 
 • Tomēr šādos gadījumos aicinām iepriekš sazināties ar JNKU un informēt, ka atkritumu izvešana nav nepieciešama.

Aizmirsu izstumt atkritumu konteineru. Vai rēķinā šī reize būs ietverta? 

 • Nē, nebūs! Līdzīgi kā iepriekš, jāmaksā ir tikai par faktiski izvestajiem atkritumiem. 

Vēlos noslēgt līgumu par sadzīves atkritumu izvešanu.

ŪDENS PIEGĀDE UN KANALIZĀCIJAS NOVADĪŠANA

Dzīvoju savrupmājā, kurai jau ir pieslēgums centralizētajam ūdensvadam (kanalizācijai). Vēlos noslēgt līgumu par ūdenssaimniecības pakalpojumu izmantošanu? 

Dzīvoju privātmājā, kurai nav pieslēgums centralizētajam ūdensvadam (kanalizācijai), taču no mājas saprātīgā attālumā ir JNKU ūdens un kanalizācijas tīkli. Kā rīkoties, ja vēlos pie šiem tīkliem pieslēgties?

Privātmājā esam deklarēti 2 cilvēki, ir pieslēgums JNKU tīkliem, taču ūdens skaitītājs mājā nav uzrādīts. Kādēļ aukstais ūdens un kanalizācija mums aprēķināta par 30 kubikmetriem?

 • Jelgavas novada pašvaldības saistošajiem noteikumi nosaka, ka savrupmājā, kurā nav uzstādīta komercuzskaites mēriekārta (ūdens skaitītājs), ūdens patēriņš tiek noteikts - 15 m³/mēnesī par katru deklarēto personu. 
 • Ūdenssaimniecības pakalpojumu likums paredz, ka līdz 2019.gada beigām privātmājas īpašniekam ir jāizbūvē komercuzskaites mēraparāta mezgls, kurā ir uzstādāma mērierīce. 
 • Ja šāds mezgls netiek izbūvēts, un ūdens skaitītāju nebūs kur uzstādīt, JNKU būs tiesības pārtraukt ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu.
 • Izmaksas par mezgla izbūvi jāsedz privātmājas īpašniekam. 

Vai man ir jāseko manā savrupmājā uzstādītā komercuzskaites mēraparāta verifikācijas termiņam? Vai par šī skaitītāja maiņu man būs jāmaksā?

 • Nē, tas jums nav jāseko verifikācijas termiņam! JNKU rīcībā šāda informācija ir, un speciālisti īsi pirms verifikācijas termiņa beigām ar Jums sazināsies, lai precizētu laiku, kad tiks mainīts skaitītājs.
 • Par komercuzskaites mēriekārtas uzstādīšanu vai nomaiņu Jums jāmaksā nebūs. Ja mājā ir uzstādīti vēl citi ūdens skaitītāji, piemēram, kas uzskaita dārza laistīšanai patērēto ūdeni, par to nomaiņu gan būs jāsamaksā Jums.

Dzīvoju savrupmājā. Aizmirsu nodot ūdens skaitītāja rādījumus no 25.datuma līdz mēneša beigām. Ko darīt?

 • Ja rādījumi netiek iesniegti 3 mēnešus pēc kārtas, šajā periodā tiek aprēķināts vidējais patēriņš par iepriekšējiem 12 mēnešiem. 
 • Ja rādījumi netiek iesniegti ilgākā laika posmā, īpašumam var tikt pārtraukta pakalpojumu sniegšana. 

Iegādājos (mantoju) savrupmāju, kurai ir pieslēgumi JNKU tīkliem. Kas man jādara?

DZĪVOJAMO MĀJU PĀRVALDĪŠANA

Manā dzīvoklī ir uzstādīts verificēts ūdens patēriņa skaitītājs, kādēļ man tiek aprēķināti aukstā ūdens zudumi?

 • Mājai piegādāto ūdens daudzums tiek uzskaitīts ar dzīvojamās mājas ūdens ievadā uzstādīto komercuzskaites mēraparātu, kas parasti ir lielāks, nekā visu dzīvokļu īpašnieku nodoto dzīvoklī ūdens patēriņa skaitītāju rādījumu summa. Arī šī starpība ir jāsedz mājas īpašniekiem solidāri.  
 • Ir tikai 4 gadījumi, kad ūdens zudumi tiek sadalīti nevis starp visiem dzīvokļu īpašumiem, bet tiem īpašumiem, kuriem 
 • dzīvoklī nav uzstādīts ūdens patēriņa skaitītājs; 
 • ūdens patēriņa skaitītājam ir beidzies verifikācijas termiņš un tas nav nomainīts trīs mēnešu laikā pēc termiņa beigām; 
 • dzīvokļa īpašnieks nav nodevis skaitītāja rādījumus vairāk kā 3 mēnešus pēc kārtas; 
 • dzīvokļa īpašnieks pakalpojuma sniedzēja ikgadējā skaitītāju pārbaudes inventarizācijā, atkārtoti nenodrošina piekļuve skaitītāja pārbaudei.

Iegādājos dzīvokli, bet īpašumtiesības zemesgrāmatā neesmu nostiprinājis. Kādēļ rēķini tiek izrakstīti uz iepriekšējo īpašnieku, nevis mani? 

 • Pirkuma līgums par nekustamā īpašuma atsavināšanu (pārdošanu) ir līgumā iesaistīto pušu darījums, kurš nekādā veidā nerada vai negroza esošās saistības ar trešajām personām, to skaitā ar SIA "Jelgavas novada KU". Dzīvokļu īpašuma likums nosaka, ka dzīvokļa īpašnieks ir persona, kas ieguvusi dzīvokļa īpašumu un īpašuma tiesības nostiprinājusi zemesgrāmatā. Ņemot vērā, ka informācijai, kura pieejama valsts datorizētajā zemesgrāmatā, ir publiskas ticamības princips, dzīvojamās mājas pārvaldniekam un pakalpojumu sniedzējiem nevar būt šaubas par zemesgrāmatās ierakstītās informācijas patiesumu, tādēļ arī pakalpojumu rēķini tiek sagatavoti tikai zemesgrāmatā reģistrētajam īpašniekam. Īpašuma tiesību ierakstīšanu zemesgrāmatā nebūtu jāatliek uz pēdējo brīdi, jo bez šīs informācijas nostiprināšanas dzīvokļa ieguvējs nav tiesīgs lemt par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas jautājumiem. Gadījumā, ja dzīvokļa ieguvējs ir veicis īpašuma tiesību reģistrāciju zemesgrāmatās, jaunajam dzīvokļa īpašniekam ir jāiesniedz informācija un dokumenti par dzīvokļa īpašnieka maiņu. Iesniegt informāciju ir iespējams sadaļā "Pieteikums dzīvokļa īpašnieka maiņas reģistrācijai". Jaunajam dzīvokļa īpašniekam pakalpojumi tiks aprēķināti ar zemesgrāmatas tiesas tiesneša lēmuma pieņemšanas datumu par īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā.

Man drīzumā beigsies vai jau ir beidzies ūdens patēriņa skaitītāja 4 gadu verifikācijas termiņš, kas man jādara, lai to nomainītu?
Uzņēmuma pakalpojumu rēķinos un klientu portālā mans.jnku.lv ir pieejama informācija par dzīvoklī uzstādīto ūdens patēriņa skaitītāju verifikācijas termiņa beigām. Gadījumos, kad ir nepieciešama ūdens skaitītāja nomaiņa, klientam jāpiesaka maiņas pakalpojums, pēc kura saņemšanas, uzņēmuma speciālisti sazināsies ar Jums un vienosies par laiku, kad būtu iespējams veikt tā nomaiņu. Ūdens patēriņa skaitītāja dzīvoklī nomaiņas izmaksas sedz dzīvokļa īpašnieks. Aicinām klientus neatlikt maiņas pakalpojuma pieteikšanu uz pēdējo brīdi, jo iespējams, uzņēmuma speciālisti, būdami noslogoti, nevarēs uzreiz ierasties pie klienta nākošajā dienā. Pieteikt nomaiņu iespējams elektroniski sadaļā "Pieteikums ūdens patēriņa skaitītāja nomaiņai" vai zvanot uz klientu informatīvo tālruni 8848.

Es nopirku dzīvokli, bet izrādās, ka iepriekšējam īpašniekam ir bijis parāds par pakalpojumiem. Vai man ir jāsedz viņa parādi?
Normatīvie akti šobrīd neparedz dzīvokļa īpašniekam atbildību par iepriekšējā dzīvokļa īpašnieka nesamaksātajiem parādiem. Tādēļ uzņēmums nekādā gadījumā jaunajam dzīvokļa īpašniekam neliek veikt norēķinus par iepriekšējā īpašnieka neveiktajiem maksājumiem. Gadījumos, ja jaunajam dzīvokļa īpašniekam ir veikts nekorekts aprēķins, iekļaujot iepriekšējā dzīvokļa īpašnieka neapmaksātos rēķinus, aicinām sazināties ar uzņēmuma norēķinu daļu, zvanot uz klientu informatīvo tālruni 8848 vai rakstot uz elektroniski uz jnku@jnku.lv, lai mēs varētu veikt nepieciešamās korekcijas.

Es nenodevu ūdens patēriņa skaitītāja rādījumus no 25.datuma līdz mēneša beigām. Vai tiks aprēķināti aukstā ūdens zudumi vai cita veida sods?
Gadījumos, kad klients nenodod dzīvoklī uzstādīto ūdens patēriņa skaitītāju rādījumus laika posmā no 25.datuma līdz mēneša beigām, citos laikos rādījumi pieņemti netiks. Nekāda veida sods klientam aprēķināts netiek, bet tiek aprēķināts vidējais ūdens patēriņš, balstoties uz iepriekš nodotajiem skaitītāju rādījumiem trīs mēnešu periodā. Jāatceras, ka aprēķināt vidējo rādījumu pārvaldnieks drīkst tikai pirmos trīs mēnešus un gadījumā, ja klients joprojām nesniegs informāciju par dzīvoklī uzstādīto ūdens patēriņa skaitītāju rādījumiem, klientam, sākot ar ceturto mēnesi tiks aprēķināti aukstā ūdens zudumi.

Man ir mainījies dzīvoklī deklarēto personu skaits, kādēļ man joprojām tiek aprēķināti atkritumi par iepriekš deklarēto cilvēku skaitu?
Gadījumos, kad dzīvoklī ir mainījies deklarēto personu skaits, dzīvokļa īpašniekam par izmaiņām ir jāinformē pārvaldnieks. Lai reģistrētu izmaiņas deklarēto personu skaitā, klientam jāaizpilda pieteikums. Pieteikumu var elektroniski aizpildīt sadaļā "Pieteikums dzīvoklī deklarēto personu skaita izmaiņu reģistrācijai".

NORĒĶINI UN MAKSĀJUMI

Kur var apmaksāt SIA "Jelgavas novada KU" pakalpojumu rēķinus?

Maksājumus par komunālajiem pakalpojumiem var veikt pie kāda no SIA "Digital Retail" sadarbības partnera, kuri visbiežāk ir pārtikas mazumtirdzniecības veikali. Skatīt SIA "Digital Retail" maksājumu pieņemšanas vietas. Tāpat apmaksu var veikt vietējā pastā vai kredītiestādē. Ar 2019.gada 1.martu maksājumus iespējams arī veikt "Maxima" veikalos. Visās iepriekšnorādītajās maksājuma vietās var atšķirties komisija par maksājuma pieņemšanu, Maksājumus ir iespējams veikt arī elektroniski, izmantojot Jums pieejamās kredītiestādes internetbanku. Veicot norēķinus internetbankā, maksājuma informācijā ir jānorāda Jūsu klienta numurs un rēķina numurs.

10.maijā saņēmu pakalpojumu rēķinu par aprīlī sniegtajiem pakalpojumiem, kurā uzrādās, ka neesmu veikusi maksājumu. Es maksājumu veicu 1.maijā, kādēļ rēķinā tiek norādīts, ka esmu parādā?
SIA "Jelgavas novada KU" pakalpojumu rēķinos aprēķini tiek veikti, pamatojoties uz iepriekšējā mēnesī sniegtajiem pakalpojumiem un veiktajām iemaksām. Piemēram, ja klientam aprīlī ir veikta sadzīves atkritumu izvešana, tad rēķinu par šo pakalpojumu klients saņems maijā. Identisks princips ir arī klientu veiktajām iemaksām par pakalpojumiem - ja klients iemaksu par pakalpojumiem veiks līdz mēneša pēdējam datumam, tad šī iemaksa tiks atspoguļota nākošā mēneša rēķinā sadaļā "Aprīlī veiktie maksājumi". Situācijas, kurās klientiem var rasties šāds pārpratumi, rodas visbiežāk gadījumos, kad tiek kavēts rēķinos norādītos maksājuma termiņš, kas ir katra mēneša 25.datums. Uzņēmums aicina reģistrēties klientu portālā mans.jnku.lv, kurā iespējams aplūkot aktuālo informāciju par sagatavotajiem pakalpojumu rēķiniem, veiktajiem iemaksām un atlikušajiem maksājumiem.

Man ir iekrājies parāds par saņemtajiem pakalpojumiem, bet nevēlos, lai pret mani uzsāk parādu piedziņas procesu. Vai ir iespējams vienoties par parāda atmaksu pa daļām?
Gadījumos, kad uzņēmuma klientiem objektīvu apsvērumu dēļ ir grūtības veikt norēķinus par saņemtajiem pakalpojumiem un klientam ir iekrājies maksājumu parāds, uzņēmums piedāvā noslēgt līgumu par parāda pakāpenisku atmaksu uz termiņu līdz 2 gadiem. Lai pieteiktu šāda līguma sagatavošanu, klientam ir jāaizpilda pieteikums, kas pieejams sadaļā "Pieteikums par līguma noslēgšanu parāda pakāpeniskai atmaksai". Pēc pieteikuma saņemšanas un izvērtēšanas, pie apstiprinoša lēmumu, uzņēmuma speciālists sagatavos līgumu un maksājumu grafiku, kuru klientam ir jāievēro, lai līgums būtu spēkā. Gadījumos, ja klients neievēro līguma noteikumus, kavē vai neveic maksājumus atbilstoši sastādītajam maksājuma grafikam, pret klientu var tikt uzsākta parāda piedziņas procedūra, tai skaitā arī process tiesā. Lieki piebilst, ka tiesāšanās izmaksu ziņā ir dārgs process un parādniekam ir pienākums segt tiesvedības izdevumus, kuru apmērs var būt no dažiem desmitiem eiro līdz vairākiem simtiem eiro. Visos gadījumos aicinām klientus nākt uz komunikāciju ar uzņēmumu, nevis klusējot cerēt, ka viss nokārtosies pats no sevis.

Rēķinā ir aprēķināta pozīcija "Norēķinu konta apkalpošana", bet mums ir pašiem savs pārvaldnieks. Kas tas ir un kā es varu aizvērt šādu norēķinu kontu?
Norēķinu konta apkalpošanas izmaksas tiešā veidā nav saistītas ar faktu, ka dzīvojamās mājas īpašniekiem ir cits mājas pārvaldnieks. Norēķinu konta apkalpošana tiek aprēķināta gadījumos, kad uzņēmums, kā sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs, kurš Jelgavas novadā nodrošina ūdenssaimniecības un atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus, norēķinus veic, nevis ar dzīvojamās mājas pārvaldnieka starpniecību, sagatavojot vienu pakalpojumu rēķinu par visam objektam sniegtajiem pakalpojumiem, bet norēķini tiek veikti tiešā veidā ar katru dzīvokļa īpašnieku individuāli. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam ir pienākums nodrošināt klientus ar sabiedrisko pakalpojumu līdz piederības robežai, kas daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas gadījumā ir aukstā ūdens ievada komercuzskaites mēraparāts un sagatavot par piegādātajiem pakalpojumiem rēķinu, saskaņā ar mēraparāta rādījumiem, taču gadījumos, kad dzīvokļu īpašnieki nav izvēlējušies dzīvojamās mājas pārvaldnieku vai pilnvarojuši  atsevišķu personu noslēgt pakalpojumu līgumus, lai nodrošinātu dzīvojamai mājai aukstā ūdens piegādes pakalpojumus, uzņēmums ir spiests nodrošināt tos piespiedu kārtā līdz katram dzīvokļa īpašumam, pretējā gadījumā aukstā ūdens piegāde dzīvojamai mājai būtu jāpārtrauc. Šādā gadījumā pakalpojumu sniedzējam rodas izmaksas par katra dzīvokļa īpašuma norēķinu informācijas (skaitītāju rādījumi, verifikācijas termiņi, deklarēto personu skaits) un mēnesī piegādāto pakalpojumu apjomu aprēķināšanas, kā arī maksājumu pieņemšanas administrēšanu. Uzņēmums, atbilstoši Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas likuma Pārejas noteikumu 15.punktam ir apstiprinājis tiešo maksājumu izmaksas, kas rēķinos tiek atspoguļota kā "Norēķinu konta apkalpošana". Identisks skaidrojums situācijai ir gadījumos, kad dzīvokļu īpašnieki labprātīgi ir izvēlējušies noslēgt līgumu ar pakalpojumu sniedzēju par pakalpojumu saņemšanu un tiešo maksājumu veikšanu, tādējādi no maksājumu apstrādes atbrīvojot mājas pārvaldnieku.

CITI JAUTĀJUMI

Saņēmu rēķinu, bet radās jautājumi par tā saturu. Kur man vērsties vai zvanīt, lai saņemtu skaidrojumu?Uzņēmums nodrošina vienoto klientu informatīvo tālruni 8848, zvanot uz kuru ir iespējams saņemt informāciju par iespējami plašu pakalpojumu skaita nozarēm. Zvanot uz klientu informatīvo tālruni, klients tiks aicināts izvēlēties viņam interesējošo sarunas tēmu. Tēmas izvēle notiek ar tālruņa attiecīgā taustiņa nospiešanu: taustiņš 1 - informācija par rēķiniem un maksājumiem; taustiņš 2 - skaitītāju rādījumu nodošana; taustiņš 3 - informācijas par sadzīves atkritumu izvešanu; taustiņš 4 - informācija par citiem uzņēmuma sniegtajiem pakalpojumiem; taustiņš 5 - saruna ar biroja administratoru; taustiņš 6 - informēšana par avārijas gadījumiem. Klientu informatīvais tālrunis darbojas katru darba dienu: pirmdienās 8:00-18:00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās 8:00-17:00, piektdienās 8:00-15:00. Pusdienas pārtraukums ir laikā 12:00-13:00. Brīvdienās un svētku dienās klientu informatīvais tālrunis darbojas tikai, lai informētu par avārijas gadījumiem, citas sarunu tēmas nav pieejamas. Ārpus klientu informatīvā tālruņa darba laika, klienti tiek aicināti vērsties rakstiski uz uzņēmuma e-pastu: jnku@jnku.lv vai izmantojot klientu portāla mans.jnku.lv saziņas formu.