DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMO MĀJU PĀRVALDĪŠANA

PAKALPOJUMA PIEEJAMĪBA

Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanas pakalpojumi tiek nodrošināti gan Jelgavas novada, gan citu pašvaldību administratīvajās teritorijās.

TARIFI UN MAKSĀJUMI

Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas maksu nosaka SIA "Jelgavas novada KU", atbilstoši likumā noteiktajām obligāti veicamajām pārvaldīšanas darbībām. Daudzdzīvokļu dzīvojamajām mājam, kurām noslēgts pārvaldīšanas pilnvarojuma līgums ar SIA "Jelgavas novada KU", dzīvokļu īpašnieku kopība var lemt par atsevišķu pakalpojumu nepieciešamību un to maksas noteikšanu.

Veicot pārvaldīšanas darbības tiek piemērots uzņēmuma apstiprināts pakalpojumu cenrādis

PĀRVALDĪŠANAS PAKALPOJUMA NOTEIKUMI

Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanu regulē gan ar normatīvie akti, gan pakalpojuma līgums.

Rūpējoties par dabas un citu resursu taupīšanu, Pārvaldnieks nedrukā vai citādi netiražē Dzīvojamo māju pārvaldīšanas līguma vispārējos noteikumus, kā arī papildu noteikumus, kas saistīti ar pakalpojumu sniegšanu (ja tādi paredzēti līguma īpašajos noteikumos). Ar tiem dzīvokļu īpašnieki var iepazīties zemāk. Tie netiek laboti, un (ar norādi - attiecināmi) bez īpaša apstiprinājuma uzskatāmi par pārvaldīšanas līguma pielikumiem. Pārvaldnieks patur tiesības mainīt minēto noteikumu atrašanās vietu tīmekļa vietnē

PĀRVALDĪŠANAS PAKALPOJUMA PIETEIKŠANA

Dzīvokļu īpašnieku kopība pieņem lēmumu, deleģējot mājas pārvaldīšanu SIA "Jelgavas novada KU" Lēmumā papildus norāda:

  • dzīvojamās mājas pārvaldīšanas maksu (eiro/kv.m mēnesī)
  • personu, kura ir pilnvarota parakstīt Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas darbību līgumu
  • kontaktpersonu starp dzīvojamās mājas īpašniekiem un pārvaldnieku (mājas vecāko)

Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas darbību līgums netiek slēgts ar katru dzīvokļa īpašnieku individuāli, bet tikai ar dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku lēmumā norādīto pilnvaroto personu.

JAUTĀJUMI PAR PAKALPOJUMU

Neskaidrību vai jautājumu gadījumā aicinām vispirms ielūkoties Biežāk uzdoto jautājumu sadaļā, kur, iespējams, jau ir sagatavota atbilde par Jums radušo jautājumu. Ja gadījumā atbilde uz Jūsu jautājumu nav atrodama, aicinām sazināties ar uzņēmuma biroju, rakstot uz jnku@jnku.lv vai zvanot uz klientu informatīvo tālruni 8848