PIETEIKUMS DZĪVOJAMĀS MĀJAS PĀRVALDĪŠANAI

INFORMĀCIJA

Šis pieteikums paredzēts daudzdzīvokļu mājas dzīvokļu īpašniekiem (pārstāvim), kas plāno izvēlēties JNKU kā dzīvojamās mājas pārvaldnieku.

Pēc tam, kad tiks saņemts pieteikums, JNKU pārstāvis ar Jums sazināsies un, ja nepieciešams, precizēs visus, ar pārvaldīšanas darbībām saistītos jautājumus.

Pārvaldīšanas līgumu paraksta visi mājas dzīvokļu īpašnieki vai to pilnvarotās personas. Atsevišķi pārvaldīšanas līgumi ar dzīvokļu īpašniekiem netiek slēgti,

Atbilstoši Dzīvokļa īpašuma likuma 8.panta pirmajai daļa - Dzīvokļa īpašnieks ir persona, kas ieguvusi dzīvokļa īpašumu un īpašuma tiesības nostiprinājusi zemesgrāmatā.

JNKU nepārbauda to personu īpašumtiesības vai pilnvarojumu, kas paraksta līgumu.

Pēc tam, kad ir noslēgts pārvaldīšanas līgums, īpašnieku pilnvarotajai personai ir jāaizpilda Informācijas anketa. Šis ir būtisks dokuments, jo, pamatojoties uz šo informāciju, iedzīvotājiem tiks piestādīti rēķini gan par ūdeni, atkritumiem, gan pārvaldīšanu un citiem pakalpojumiem. Anketu var atvērt un lejuplādēt xls formātā. Aizpildītu anketu lūdzu nosūtīt uz jnku@jnku.lvPERSONAS DATU AIZSARDZĪBA

Iesniedzot pieteikumu, klients ir informēts, ka tiek veikta viņa datu apstrāde. Tā nepieciešama līguma, kura līgumslēdzēja puse ir klients, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc klienta pieprasījuma, pirms līguma noslēgšanas. (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta b) apakšpunkts).

Informācija par datu pārzini - SIA "Jelgavas novada KU", VRN 40003410894, juridiskā adrese: Bauskas iela 3, Eleja, Elejas pagasts, Jelgavas novads, tālrunis: 8848, e-pasts: jnku@jnku.lv