PAŠVALDĪBAS DZĪVOKĻU ĪRE

PAKALPOJUMA PIEEJAMĪBA

Pašvaldības dzīvojamo telpu īre ir īstermiņa sociālā palīdzība, kura tiek sniegta tikai tām personām, kuras ir atzītas par tiesīgām saņemt pašvaldības sociālo palīdzību un ir reģistrētas pašvaldībai piederošo vai tās nomāto dzīvojamo telpu izīrēšanas reģistrā.

TARIFI UN MAKSĀJUMI

Par pašvaldības dzīvokļu īri maksājama pašvaldības apstiprinātā dzīvojamās telpas īres maksa, gan maksājumi par komunālajiem pakalpojumiem.

PAKALPOJUMA PIETEIKŠANA

Lai persona varētu īrēt pašvaldības dzīvokli sociālajā īres namā, personai ir jābūt reģistrētai pašvaldībai piederošo vai tās nomāto dzīvojamo telpu izīrēšanas reģistrā. Ņemot vērā, ka pašvaldības rīcībā nav neierobežots dzīvošanai derīgs dzīvojamais fonds, nereti personām, kuras ir reģistrētas rindā uz pašvaldības dzīvojamo telpu, nākas gaidīt savu kārtu rindā, kamēr kāds cits īrnieks atbrīvos jau izīrētu dzīvokli.
Lai personu reģistrētu pašvaldībai piederošo vai tās nomāto dzīvojamo telpu izīrēšanas reģistrā, personai ir jāiesniedz iesniegums sev tuvākajā pagasta pārvaldē, kurā tas norāda, kuriem likumā vai pašvaldības saistošajos noteikumos noteiktajiem kritērijiem atbilst, lai tiktu reģistrēts.