PAŠVALDĪBAS DZĪVOKĻU ĪRE UN ATSAVINĀŠANA

PAKALPOJUMA PIEEJAMĪBA

Pašvaldības dzīvojamo telpu īre ir īstermiņa sociālā palīdzība, kura tiek sniegta Jelgavas novada iedzīvotājiem, kuri ir atzīti par tiesīgiem saņemt pašvaldības sociālo palīdzību.

Pašvaldībai piederošo dzīvokļu skaits, kurš paredzēts izīrēšanai ir salīdzinoši neliels, un labiekārtotības līmenis šajos dzīvokļos ir zems.

Reģistri pašvaldības palīdzībai dzīvokļu jautājumu risināšanā

TARIFI UN MAKSĀJUMI

Par pašvaldības dzīvokļu īri maksājama pašvaldības apstiprinātā dzīvojamās telpas īres maksa, gan maksājumi par komunālajiem pakalpojumiem.

PAKALPOJUMA PIETEIKŠANA

Lai personu reģistrētu pašvaldībai piederošo vai tās nomāto dzīvojamo telpu izīrēšanas reģistrā, tai jāiesniedz iesniegums, kurā cita starpā norāda, kuriem likumā vai pašvaldības saistošajos noteikumos noteiktajiem kritērijiem persona atbilst.

Iesniegumu var nogādāt tuvākajā pagasta pārvaldē vai Jelgavas novada domē