ŪDENS PATĒRIŅA SKAITĪTĀJU RĀDĪJUMU NODOŠANA

 • Rādījumu nodošana ir jāveic katru mēnesi no 25.datuma līdz mēneša pēdējai dienai. 
 • Rādījumi ir jāiesniedz neatkarīgi no patērētā ūdens daudzuma mēnesī, arī tad, ja ūdens netiek lietots. 
 • Ja informācija netiek iesniegta, pirmos trīs mēnešus tiks aprēķināts vidējais ūdens patēriņa daudzums, 
 • Sākot ar ceturto mēnesi tiek aprēķināti ūdens zudumi.
 • Skaitītāju rādījumi nav jāiesniedz, ja skaitītāji ir aprīkoti ar attālinātās nolasīšanas ierīci.

Skaitītāju rādījumus var nodot:

 • klientu pašapkalpošanās portālos Bill.Me vai mans.jnku.lv
 • e-pastā: rekini@jnku.lv, norādot savu klienta numuru, objekta adresi, skaitītāja numuru un skaitītāja rādījumu
 • sūtot SMS uz tālruni 25144086, vai vietnē Watsapp uz šo pašu numuru, norādot klienta numuru, objekta adresi, skaitītāja numuru un skaitītāja rādījumu

Ja skaitītāju rādījumi netiks nodoti:

Ūdens patēriņa starpība vai tās daļa (ja tāda būs), tiks sadalīta starp Jums un pārējiem dzīvojamās mājas īpašniekiem, uz kuriem attiecas kāds no šādiem gadījumiem, ja tāds ir:

 • nav iesniegta informācija par ūdens patēriņa skaitītāja rādījumu noteiktajā termiņā vismaz trīs mēnešus pēc kārtas, ja skaitītāja rādījumu nolasīšana noteikta dzīvojamās mājas īpašnieka pienākumos;
 • nav uzstādīts, nomainīts vai atkārtoti verificēts ūdens patēriņa skaitītājs, ja tas noteikts dzīvojamās mājas īpašnieka pienākumos;
 • uzstādīts ūdens patēriņa skaitītājs, neievērojot prasības, kuras noteiktas normatīvajos aktos par mērījumu vienotību vai dzīvojamās mājas īpašnieku lēmumā, ja skaitītāja uzstādīšana ir dzīvojamās mājas īpašnieka pienākums;
 • atkārtoti nav ļauts veikt dzīvoklī, nedzīvojamā telpā vai mākslinieka darbnīcā esošo ūdens patēriņa skaitītāju pārbaudi (šo noteikumu 3. punkts), ja par šādas pārbaudes veikšanu ir rakstiski paziņots dzīvojamās mājas īpašnieku noteiktajā termiņā, kas nav mazāks par vienu nedēļu, nosūtot paziņojumu uz dzīvokli, nedzīvojamo telpu vai mākslinieka darbnīcu, kurā plānota skaitītāju pārbaude;
 • ūdens patēriņa skaitītāju pārbaudē konstatēts, ka ūdens patēriņa skaitītāja pievienošanas vieta nav noplombēta pārvaldnieka vai citas dzīvojamās mājas īpašnieku pilnvarotās personas klātbūtnē, ja tāda kārtība ir noteikta, vai ūdens patēriņa skaitītājs, tā metroloģiskais aizsargzīmogojums (plombējums), pievienošanas vietas plombējums ir bojāts vai patvarīgi aizstāts, vai noņemts, vai ietekmēta ūdens patēriņa skaitītāja darbība;
 • atkārtoti nav ļauts pārvaldniekam vai citai dzīvojamās mājas īpašnieku pilnvarotajai personai veikt dzīvoklī, nedzīvojamā telpā vai mākslinieka darbnīcā ūdens patēriņa skaitītāju uzstādīšanu, nomaiņu vai nodrošināt to atkārtoto verificēšanu, ja tas ietilpst pārvaldnieka vai citas dzīvojamās mājas īpašnieku pilnvarotās personas pienākumos un par šiem darbiem ir rakstiski paziņots dzīvojamās mājas īpašnieku noteiktajā termiņā, kas nav mazāks par vienu nedēļu, nosūtot paziņojumu uz attiecīgo dzīvokli, nedzīvojamo telpu vai mākslinieka darbnīcu,
 • nav ļauts veikt ūdens patēriņa skaitītāja pirmstermiņa verificēšanu

ŪDENS SKAITĪTĀJU RĀDĪJUMI JĀNODOD KATRU MĒNESI, ARĪ TAD, JA ŪDENS NAV LIETOTS VISPĀR