FIZISKO PERSONU DATU APSTRĀDE

Uzņēmums, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likuma prasības, veic fizisko personu datu apstrādi.

 • Datu apstrādes pārzinis: SIA "Jelgavas novada KU"
 • Vienotais reģistrācijas numurs: 40003410894
 • Juridiskā adrese: Bauskas iela 3, Eleja, Elejas pagasts, Jelgavas novads, LV-3023
 • Biroja adrese: Lielā iela 5/7, Jelgava, LV-3001
 • Apstrādes reģistrācijas Nr.:002256
 • Reģistrācijas apliecības Nr.:00257

PRIVĀTUMA ATRUNA

Šī privātuma atruna nosaka kārtību kā SIA "Jelgavas novada KU" (turpmāk - Sabiedrība) veic personas datu apstrādi saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulu Nr.2016/679 (turpmāk - Regula), Fizisko personu datu apstrādes likumu, kā arī citiem Latvijā spēkā esošajiem normatīvajiem tiesību aktiem.

Sabiedrība nodrošina personas datu konfidencialitāti un ir veikusi atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus personas datu aizsardzības jomā. Sabiedrības atbildības nodrošināšanā piedalās personas datu aizsardzības speciālists.

Personas datu aizsardzības speciālists Uldis Sīpols ir sasniedzams, rakstot uz e-pasta adresi datu.specialists@jnku.lv vai zvanot pa tālruni +371 26658265.

Darām Jums zināmu, ka Sabiedrība var izmainīt šo Privātuma atrunu (turpmāk tekstā - Atruna), tāpēc pārbaudiet šo Atrunu, lai nodrošinātu, ka esiet informēti un esiet iepazinušies ar tās izmaiņām.

ŠĪ ATRUNA PĒDĒJOREIZ ATJAUNOTA 2020. GADA 9. MARTĀ

Personas datu apstrādes mērķi, tiesiskie pamati

Sabiedrība apstrādā personas datus galvenokārt šādiem mērķiem:

 • Kandidatūras izvērtēšanai, saņemot Jūsu CV un pieteikuma vēstuli, saskaņā ar Jūsu izrādīto vēlmi kandidēt uz brīvo vakanci;
 • Tiesību aktos noteikto juridisko pienākumu izpildei;
 • Līgumattiecību nodibināšanai un tā uzturēšanai ar datu subjektu;
 • Personāla vadībai;
 • Finanšu pārvaldībai;
 • Saziņai ar datu subjektu, izmantojot tīmekļa vietni www.jnku.lv;
 • Sabiedrības drošībai.

Sabiedrības personas datu apstrādes tiesiskie pamati ir līguma izpilde (Regulas 6.panta pirmās daļas b) apakšpunkts), juridiska pienākuma izpilde (Regulas 6.panta pirmās daļas c) apakšpunkts),leģitīmā interese (Regulas 6.panta pirmās daļas f) apakšpunkts), un atsevišķos gadījumos - datu subjekta piekrišana (Regulas 6.panta pirmās daļas a) apakšpunkts).

Informējam, ka šajā Privātuma atrunā ietvertais datu apstrādes mērķu uzskaitījums nav visaptverošs, fizisko personu personas dati var tikt apstrādāti arī tādiem, šajā Privātuma atrunā neminētiem mērķiem, kuri ir nepieciešami normatīvo aktu prasību izpildei..

Dati, kuri tiek ievākti par fiziskām personām

Kandidatūras izvērtēšanai: vārds, uzvārds, elektroniskā pasta adrese, tālruņa numurs, CV un pieteikuma vēstulē norādītā informācija;

Līgumattiecību nodibināšanai un tā uzturēšanai ar datu subjektu: vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese;

Rēķinu sagatavošanai pakalpojuma saņēmējam: vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese;

Saziņai ar datu subjektu tīmekļa vietnē www.jnku.lv: vārds, uzvārds, telefona numurs, e-pasta adrese, dzīvesvietas adrese.

Vēršam Jūsu uzmanību uz to, ka Jūs esiet atbildīgs par precīzu personas datu sniegšanu Sabiedrībai, kā arī to izmaiņu gadījumā Jums ir pienākums labot savus neprecīzos personas datus, par to informējot Sabiedrību.

Videonovērošana

Sabiedrība veic videonovērošanu teritorijā ar mērķi

 • nodrošināt sabiedrisko kārtību un sabiedrības drošības apdraudējuma riska mazināšanu;
 • noziedzīgu nodarījumu novēršanai vai atklāšanai, saistībā ar īpašuma aizsardzību un personu vitāli svarīgu interešu, tai skaitā dzīvības un veselības aizsardzībai.

Informācija par videonovērošanu ir izvietota brīdinājuma zīmju veidā pirms videonovērošanas zonas.

Informējam, ka videonovērošanas ierakstiem var piekļūt tikai Sabiedrības pilnvarotas personas, saistībā ar personas datu apstrādes mērķu sasniegšanu.

Personas datu saņēmēji

No Sabiedrības personas datus var saņemt valsts un pašvaldības iestādes normatīvajos aktos noteiktā kārtībā, piemēram, Valsts ieņēmuma dienests, parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzējiem, Sabiedrības darbinieki u.c.

Darām Jums zināmu, ka nenododam personas datus trešajām personām bez tiesiska pamata, kā arī normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā reģistrējam personas, kuras ieguvušas informāciju no Sabiedrības.

Personas datu apstrādei varam izmantot arī personas datu apstrādātājus. Šādos gadījumos veicam nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka šādi personas datu apstrādātāji veic personas datu apstrādi saskaņā ar Sabiedrības norādēm un atbilstoši piemērojamajiem normatīvajiem aktiem, pieprasot atbilstošu drošības pasākumu veikšanu.

Informējam, ka personas datus nav paredzēts nosūtīt uz trešo pasaules valsti vai starptautisko organizāciju.

Personas datu glabāšanas ilgums

Sabiedrība glabā personas datus atbilstoši definētajiem personas datu apstrādes mērķiem un personas datu apstrādes tiesiskajiem pamatiem, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

 • pastāv juridisks pienākums datus glabāt;
 • ir nepieciešams realizēt savas leģitīmās intereses;
 • ir nepieciešams izpildīt uzņemtās līguma saistības;
 • Ir spēkā datu subjekta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei.

Piekļuve saviem personas datiem un citas datu subjekta tiesības

 • Lai saņemtu informāciju par personas datiem, kurus Sabiedrība apstrādā, personai ir tiesības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā vērsties pie Sabiedrības un iegūt sev nepieciešamo informāciju.
 • Fiziskai personai ir tiesības pieprasīt personas datu apstrādes ierobežošanu, iebilst pret personas datu apstrādi, lūgt personas datu labošanu, kā arī atsevišķos gadījumos to dzēšanu, atbilstoši Regulas noteikumiem.
 • Sabiedrība veic saziņu ar datu subjektu: personīgi klātienē, pirms tam datu subjektu identificējot; pa pastu, nosūtot sūtījumus uz personas norādīto dzīves vietas adresi kā ierakstītu pasta sūtījumu; sazinoties ar e-pasta starpniecību, atbildot uz to pašu e-pastu, no kura datu subjekts ir sūtījis iesniegumu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu;
 • Gadījumos, ja tiek konstatēti personas datu aizsardzības pārkāpumi vai pastāv aizdomas par iespējamu pārkāpumu, mēs Jūs aicinām vērsties pie Sabiedrības datu aizsardzības speciālista;
 • Sūdzības par personas datu aizsardzības pārkāpumiem var tikt iesniegtas arī personas datu uzraudzības iestādei - Datu valsts inspekcijai (adrese: Rīga, Blaumaņa iela 11/13-11, LV-1011)

Profilēšana

Profilēšana ir jebkāda veida automātiska personas datu apstrāde, lai analizētu vai prognozētu Jūs. Mēs to nedarām.

Datu drošības nodrošināšana

Lai garantētu ievāktās informācijas drošību, Pārzinis ir ieviesis elektroniskus, fiziskus un administratīvus drošības pasākumus. Jūsu dati tiek glabāti drošībā. Tie ir aizsargāti pret jebkuru organizāciju vai privātpersonu neatļautu piekļuvi, atklāšanu, pārveidošanu vai iznīcināšanu. Tīmekļa vietne www.jnku.lv atrodas serveros, kas ir droši un aprīkoti ar modernākajām datu aizsardzības tehnoloģijām.