FIZISKO PERSONU DATU APSTRĀDE

Uzņēmums, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likuma prasības, veic fizisko personu datu apstrādi.

  • Datu apstrādes pārzinis: SIA "Jelgavas novada KU"
  • Vienotais reģistrācijas numurs: 40003410894
  • Juridiskā adrese: Kastaņu iela 2, Ozolnieki, Jelgavas novads, LV-3018
  • Apstrādes reģistrācijas Nr.:002256
  • Reģistrācijas apliecības Nr.:00257

SĪKDATŅU PAZIŅOJUMS

Sīkdatņu paziņojuma mērķis ir sniegt informāciju par SIA "Jelgavas novada KU" (turpmāk – JNKU) interneta vietnē www.jnku.lv izmantotajām sīkdatnēm.

Sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, kuras tiek saglabātas Jūsu darbstacijā interneta vietnes apmeklēšanas laikā. Sīkdatnes darbojas kā konkrētas interneta vietnes lokāli glabāta atmiņa, ļaujot šai vietnei atcerēties Jūsu darbstaciju nākamajās apmeklējuma reizēs, tai skaitā var atcerēties Jūsu uzstādījumus, uzlabojot lietotāja ērtības.

JNKU interneta vietnē www.JNKU.LV tiek izmantotas nepieciešamās sīkdatnes, lai nodrošinātu interneta vietnes funkcionalitāti, tiesiskais pamats - Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts, JNKU leģitīmās intereses.

www.jnku.lv interneta vietnē tiek izmantotas sekojošas sīkdatnes:

Sīkdatne - PHPSESSID

Nolūks - Sīkdatne tiek izmantota, lai saglabātu un identificētu lietotāja unikālo sesijas ID, lai pārvaldītu lietotāja sesiju interneta vietnē. Sesijas sīkdatne tiek dzēsta, kad visi pārlūkprogrammas logi tiek aizvērti.

Termiņš - uz sesijas laiku


Izmaiņas sīkdatņu paziņojumā

JNKU ir tiesības jebkurā brīdī izdarīt izmaiņas sīkdatņu paziņojumā. Izmaiņas tiek publicētas interneta vietnē www.jnku.lv

        

PRIVĀTUMA POLITIKA

SIA "Jelgavas novada KU" (turpmāk - JNKU) Privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskajai personai - datu subjektam, informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu un aizsardzību, kā arī citu informāciju, apstrādājot datu subjekta personas datus.

JNKU veic personas datu apstrādi saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (turpmāk tekstā - Regula), kā arī citiem spēkā esošajiem normatīvajiem tiesību aktiem.
JNKU kontaktinformācija juridiskā adrese: Kastaņu iela 2, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Jelgavas novads, LV-3018; e-pasts: jnku@jnku.lv.
Personas datu aizsardzības speciālists Uldis Sīpols ir sasniedzams, rakstot uz e-pasta adresi datu.specialists@jnku.lv vai zvanot pa tālruni +371 26658265.
JNKU nodrošina personas datu konfidencialitāti un ir īstenojusi atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus personas datu aizsardzības jomā.
Darām Jums zināmu, ka minētie saziņas veidi ar JNKU par personas datu aizsardzību atbildīgo personu nav domāti ziņu pieprasījumiem, realizējot Jūsu, kā datu subjekta tiesības.
Informējam Jūs, ka JNKU var izmainīt šo Privātuma politiku (turpmāk tekstā - Politika), tāpēc pārbaudiet šo Politiku, lai nodrošinātu, ka esiet informēti un iepazinušies ar tās izmaiņām.

ŠĪ POLITIKA PĒDĒJOREIZ ATJAUNOTA 2022. GADA 24. OKTOBRĪ

Personas datu apstrādes mērķi, tiesiskie pamati un principi
JNKU apstrādā personas datus galvenokārt šādiem mērķiem:
Fiziskās personas identificēšanai, līguma sagatavošanai, noslēgšanai un tā izpildei;
Personāla vadībai, tai skaitā personāla atlasei, darba līguma noslēgšanai un izpildei, grāmatvedības prasību izpildei attiecībā pret darba algas aprēķināšanu, tajā skaitā, attiecīgu attaisnojumu dokumentu kārtošanai, darbinieku sociālo labumu nodrošināšanai (veselības apdrošināšanas organizēšana, u.c.); darba laika un pienākumu izpildes kontrolei;
Finanšu pārvaldībai;
Pretenziju, iesniegumu, sūdzību un ierosinājumu izskatīšanai un to apstrādei;
Saziņai, izmantojot tīmekļa vietni www.jnku.lv;
Sabiedrības drošībai.
Informējam, ka šajā Privātuma atrunā ietvertais datu apstrādes mērķu uzskaitījums nav visaptverošs, fizisko personu personas dati var tikt apstrādāti arī tādiem, šajā Privātuma atrunā neminētiem mērķiem, kuri ir nepieciešami normatīvo aktu prasību izpildei.
JNKU apstrādā Jūsu personas datus, pamatojoties uz sekojošiem tiesiskajiem pamatiem:
saskaņā ar Jūsu skaidru, brīvu un nepārprotamu sniegtu piekrišanu (Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (turpmāk - Regula) 6. panta pirmās daļas a) apakšpunkts);
datu apstrāde izriet no Jūsu kā datu subjekta līgumsaistībām vai pasākumu veikšanai pēc pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas (Regulas 6. panta pirmās daļas b) apakšpunkts);
apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz JNKU attiecināmu juridisku pienākumu (Regulas 6. panta pirmās daļas c) apakšpunkts);
apstrāde ir vajadzīga JNKU, Jūsu vai trešās personas leģitīmo interešu īstenošanai (Regulas 6. panta pirmās daļas f) apakšpunkts).
Dati, kuri tiek ievākti par fiziskām personām
Kandidatūras izvērtēšanai: vārds, uzvārds, elektroniskā pasta adrese, tālruņa numurs, CV un pieteikuma vēstulē norādītā informācija;
Līgumattiecību nodibināšanai un tā uzturēšanai ar datu subjektu: vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese;
Rēķinu sagatavošanai pakalpojuma saņēmējam: vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese;
Saziņai ar datu subjektu tīmekļa vietnē www.jnku.lv: vārds, uzvārds, telefona numurs, e-pasta adrese, dzīvesvietas adrese.
Vēršam Jūsu uzmanību uz to, ka Jūs esiet atbildīgs par precīzu personas datu sniegšanu JNKU, kā arī to izmaiņu gadījumā Jums ir pienākums labot savus neprecīzos personas datus, par to informējot JNKU.
Videonovērošana
JNKU veic videonovērošanu teritorijā ar mērķi nodrošināt sabiedrisko kārtību un sabiedrības drošības apdraudējuma riska mazināšanu, noziedzīgu nodarījumu novēršanai vai atklāšanai, saistībā ar īpašuma aizsardzību un personu vitāli svarīgu interešu, tai skaitā dzīvības un veselības aizsardzībai.
Informācija par videonovērošanu ir izvietota brīdinājuma zīmju veidā pirms videonovērošanas zonas.
Informējam, ka videonovērošanas ierakstiem var piekļūt tikai JNKU pilnvarotas personas, saistībā ar personas datu apstrādes mērķu sasniegšanu.
Personas datu saņēmēji
No JNKU personas datus var saņemt valsts un pašvaldības iestādes normatīvajos tiesību aktos noteiktā kārtībā.
JNKU personas datu apstrādei var izmantot personas datu apstrādātājus. Šādos gadījumos JNKU veic nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka šādi personas datu apstrādātāji veic personas datu apstrādi saskaņā ar JNKU norādēm un atbilstoši piemērojamajiem normatīvajiem tiesību aktiem un pieprasa atbilstošu drošības pasākumu veikšanu.
Informējam, ka personas datus nav paredzēts nosūtīt uz trešo pasaules valsti.
Personas datu glabāšanas ilgums
JNKU glabā personas datus atbilstoši definētajiem personas datu apstrādes mērķiem un personas datu apstrādes tiesiskajiem pamatiem, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:
pastāv juridisks pienākums datus glabāt;
ir nepieciešams realizēt savas leģitīmās intereses;
ir nepieciešams izpildīt uzņemtās līguma saistības;
ir spēkā datu subjekta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei.
Piekļuve saviem personas datiem un citas datu subjekta tiesības
Lai saņemtu informāciju par personas datiem, kurus JNKU par datu subjektu apstrādā, datu subjektam ir tiesības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā vērsties JNKU un iegūt informāciju.
Datu subjektam ir tiesības pieprasīt personas datu apstrādes ierobežošanu, iebilst pret personas datu apstrādi, lūgt personas datu labošanu, kā arī atsevišķos gadījumos to dzēšanu, atbilstoši Regulas noteikumiem.
JNKU veic saziņu ar datu subjektu: personīgi klātienē, pirms tam datu subjektu identificējot; pa pastu, nosūtot sūtījumus uz personas norādīto dzīvesvietas adresi kā ierakstītu pasta sūtījumu; sazinoties ar e-pasta starpniecību, atbildot uz to e-pastu, kuru datu subjekts ir norādījis iesniegumā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.
Gadījumos, ja tiek konstatēti personas datu aizsardzības pārkāpumi vai pastāv aizdomas par iespējamu pārkāpumu, mēs Jūs aicinām vērsties pie JNKU vai sazināties ar JNKU par personas datu aizsardzību atbildīgo personu. Sūdzības par personas datu aizsardzības pārkāpumiem var tikt iesniegtas arī personas datu uzraudzības iestādei - Datu valsts inspekcijai (adrese: Elijas iela 17-2, Rīga, LV-1050).


PROFILĒŠANA

Profilēšana ir jebkāda veida automātiska personas datu apstrāde, lai analizētu vai prognozētu Jūs. JNKU to nedara.
Datu subjekta piekrišana datu apstrādei un tiesības to atsaukt
Datu subjektam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt datu apstrādei doto piekrišanu, rakstot uz e-pastu jnku@jnku.lv vai iesniedzot iesniegumu JNKU juridiskajā adresē, un tādā gadījumā turpmāka datu apstrāde, kas balstīta uz iepriekš doto piekrišanu konkrētajam nolūkam turpmāk netiks veikta.
Atsaucot piekrišanu nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.