ES fondu līdzfinansētie projekti


13.07.2022

Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta "Ūdenssaimniecības attīstība Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā", id.Nr.5.3.1.0/17/I/014 finansējuma saņēmēja maiņa

2018.gada 9.aprīlī tika noslēgts līgums starp SIA Centrālā finanšu un līgumu aģentūru (turpmāk- CFLA) un "Ozolnieku KSDU" (turpmāk - OKSDU) par Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta "Ūdenssaimniecības attīstība Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā", id.Nr.5.3.1.0/17/I/014 (turpmāk - Projekts) īstenošanu specifiskā atbalsta mērķa 5.3.1. Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas 2.kārta" ietvaros.

Pamatojoties uz 2022.gada 26.janvāra Jelgavas novada domes lēmumu Nr.27 "Par centralizētās ūdensapgādes pakalpojumu nodrošināšanu Jelgavas novadā", 2022.gada 15.marta Jelgavas novada pašvaldības un SIA "Jelgavas novada KU" noslēgto līgumu Nr. JNP/5-34-3/22/35 "Līgums par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu" un 2022.gada 1.jūlijā noslēgto vienošanos Nr. JNP/5-34.3/22/157 "Vienošanās Nr.1 par grozījumiem 2022.gada 14.marta Līgumā Nr.JNP/5-34.3/22/35 par ūdensaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu", tika veikti grozījumi līgumā par Eiropas Savienības fonda projekta Nr.5.3.1.0/17/I/014 "Ūdenssaimniecības attīstība Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā" īstenošanu, kur SIA "Jelgavas novada KU" pārņem līguma saistības un ir Eiropas Savienības Kohēzijas fonda finansējuma saņēmējs.


26.10.2021

Projekta Nr. 5.3.1.0/17/I/014 "Ūdenssaimniecības attīstība Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā" norise

Ceļu būves firma SIA "Binders" šā gada maijā uzsāka īstenot būvprojektu "Ūdenssaimniecības attīstība Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā", atbilstoši 2021. gada 27. aprīlī noslēgtajam līgumam ar SIA "Ozolnieku KSDU".

Būvdarbi tiek veikti projekta Nr. 5.3.1.0/17/I/014 "Ūdenssaimniecības attīstība Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā" ietvaros.

Kā zināms, projekta īstenošana paredzēta četrās kārtās, taču būvdarbiem atvēlētais termiņš ir salīdzinoši neliels, tāpēc būvdarbu procesi lielākā vai mazākā mērā paralēli notiek visu projektā paredzēto kārtu ietvaros. Tas nozīmē, ka Ozolniekos ir vairākas lokālās būvdarbu zonas, bet ar neērtībām šobrīd spiesti rēķināties vairāku desmitu dzīvojamo māju iemītnieku.

Būvdarbu progress katrā būvdarbu lokalizācijā ir atšķirīgs, jo katrā ir spēkā savs darbu organizācijas un norises plāns, kā arī jārēķinās ar dažādiem neparedzētiem apstākļiem, piemēram, atsevišķu projekta pozīciju neatbilstībām reālajai situācijai. Būvdarbu process kopumā ir smags arī augsto gruntsūdeņu dēļ, kas nepārtraukti jāpazemina.

Tomēr, par spīti iepriekšminētajiem apstākļiem, kopējais būvdarbu grafiks šobrīd tiek ievērots un pat apsteigts. Vienošanās ar pasūtītāju paredz, ka līdz gada beigām izpildīsim darbus 1 milj. eiro apmērā. Novembrī šī nosacījuma izpilde sasniegs 75 %, un šobrīd nav iemeslu bažām par apjoma neizpildi. Būvniecības procesu plānojam turpināt pēc iespējas ilgāk arī ziemas mēnešos, cik ilgi un cik lielā mērā - būs atkarīgs no laika apstākļiem.

Atbilstoši projektam vairāk nekā 200 mājsaimniecībām Ozolniekos tiks izbūvēti jauni pieslēgumi centralizētajiem kanalizācijas tīkliem, būvdarbu procesam aptverot 21 ielu. Atbilstoši darbu grafikam būvdarbi šogad uzsākti un turpinās 12 ielās.

Aveņu ielā būvdarbi paveikti līdz etapam - šķembu un asfalta kārtas ieklāšana.

Lapu ielā - izpildītas divas trešdaļas no plānotā darbu apjoma. Šobrīd procesā - sūknētavas iebūvēšana, kas tiks uzsākta oktobra otrajā pusē, tiklīdz tiks nodrošināts sūknētavai nepieciešamais elektrības pieslēgums.

Jelgavas ielā - nofrēzēts ielas segums un izbūvēta daļa kanalizācijas maģistrāle. Patlaban darbu grafikā izmaiņas šeit strādājošās brigādes strādnieku slimošanas dēļ.

Jelgavas un Dārza ielas krustojumā šobrīd tiek iebūvēta sūknētava. Darbi notiek atbilstoši grafikam.

Eglaines ielā pilnā apjomā izbūvēta kanalizācijas maģistrāle, iebūvēta sūknētava, daļēji izbūvēts ūdensvads. Ielas malās uzstādītas apmales, nobruģētas iebrauktuves.

Puķu ielā, , kā arī Sporta ielā izbūvētas apakšzemes komunikācijas, būvdarbu process turpinās atbilstoši darbu plānam.

Šobrīd apjomīgākais un intensīvākais process notiek projekta 1. kārtas ietvaros, kur būvniecību iesākām augustā.

Nākotnes ielā - gultnes norakšana, zemes darbi, šķembu apakškārtas izbūve. Inženiertīklu izbūve Nākotnes ielā teju pabeigta. Būvdarbu process 1. kārtas ietvaros atbilstoši grafikam notiek arī Liepu un Saules ielā.

Kā iepriekš minējām, būvnieki turpinās strādāt līdz grunts sasalšanas brīdim, kad rakšanas darbi kļūst apgrūtināti vai neiespējami. Atbilstoši darbu plānojumam un kopējam izpildes grafikam pakāpeniski uzsāksim būvdarbus arī pārējās projektā paredzētajās ielās. Līdz gada beigām darbus iecerēts sākt arī Stadiona, Pavasara, Vītolu un Plēsumu ielā. Nākamā gada izpildes plānā - Meža, Avotu, Bērzu, Celtniecības, Iecavas, Pļavu iela, taču būvnieks vērš uzmanību, ka dažādu apstākļu dēļ darbu grafikā var tikt ieviestas operatīvas izmaiņas, tāpēc atsevišķu plānoto darbu izpildes sākums var nesakrist ar reālo situāciju. Operatīvās izmaiņas darbu grafikā neatstās iespaidu uz kopējo darbu izpildes termiņu.

Aicinām iedzīvotājus, pie kuru mājvietām aktīvie būvdarbi vēl nenotiek, laicīgi pārbaudīt, pārskatīt pašu parakstītos komunikāciju saskaņojumu protokolus. Problemātiskās pozīcijas labāk sākt risināt jau savlaicīgi, nevis tad, kad būvtehnika jau sāk strādāt ielās. Būvnieks uz ielas tās neatrisinās, viņš nav tiesīgs to darīt, jo visas darbības veic tikai un vienīgi pasūtītāja apstiprinātā projekta ietvaros. Ja ir situācijas, kad projektā nepieciešams rosināt izmaiņas vai vērst uzmanību uz kādu lokālu problēmu mājvietās, lūdzam vispirms sazināties ar SIA "Ozolnieku KSDU". Būvnieki izmaiņas projektā veiks tikai pēc pasūtītāja norādēm.

Būvnieki ir pateicīgi vietējiem iedzīvotājiem par sapratni un iecietību, ar kādu tiek uztvertas būvdarbu radītās neērtības. Ceram, ka tagadējo diskomfortu pilnībā kompensēs pieslēguma priekšrocības centralizētajiem tīkliem, kā arī sakārtotā ielu infrastruktūra.

Līgumsaistības paredz, ka visam būvdarbu apjomam jābūt pabeigtam līdz 2023. gada vasarai.


26.09.2019

Tiek uzsākta KF projekts "Ūdenssaimniecības attīstība Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā", id.Nr.5.3.1.0/17/I/014 būvdarbu fāze

Pēc ilgstošiem priekšdarbiem, finansējuma meklēšanas, dokumentu saskaņošanas un plānošanas, vairākus miljonus vērtais ūdenssaimniecības projekts Ozolnieku ciemā varēs sākties.

Ir apstiprināta nepieciešamā finansējuma piešķiršana un 27. aprīlī Ozolnieku novada pašvaldības izpilddirektors Andulis Židkovs, SIA "Ozolnieku KSDU" valdes loceklis Dzintars Cāzers un Ceļu būves firmas SIA "Binders" valdes priekšsēdētājs Aigars Sēja un valdes loceklis Ingus Pētersons ir parakstījuši līgumu par nepieciešamo būvdarbu veikšanu. Būvdarbus plānots sākt maija vidū ar rakšanas darbiem Eglaines ielā, savukārt pabeigt 2022. gada nogalē ar asfaltbetona virskārtas uzklāšanu ielām. Projekta īstenošanas gala termiņš ir 2023. gada vasara.

Starp SIA "Centrālā finanšu un līgumu aģentūra" un SIA "Ozolnieku KSDU" noslēgtais līgums paredz, ka projekts "Ūdenssaimniecības attīstība Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā", identifikācijas Nr. 5.3.1.0/17/I/014 tiek līdzfinansēts no Eiropas Savienības Kohēzijas fonda 1 077 423,00 eiro apmērā. Savukārt centralizētās ūdens apgādes izbūves izmaksas tiks segtas ar SIA "Ozolnieku KSDU" Valsts kases aizņēmumu 996 586,88 eiro apmērā. Lai vienlaicīgi sakārtotu ielu infrastruktūru, projekts paredz, ka Ozolnieku novada pašvaldība finansēs ceļu seguma atjaunošanas un pārbūves, lietus ūdens kanalizācijas izbūves, ielu apgaismojuma izbūves un gājēju celiņu izbūves darbus 3 813 925,08 eiro apmērā, no tiem Valsts kases aizņēmums ir 3 241 836.32 eiro.

Projekta realizācija paredzēta 4 kārtās, taču, ņemot vērā salīdzinoši īso būvdarbu veikšanas termiņu, faktiski šīs kārtas tiks īstenotas vienā laikā.

Projekta laikā paredzēts izbūvēt:
• 6,6 km garus ūdensapgādes tīklus;
• 6,3 km garus sadzīves kanalizācijas tīklus;
• 2,2 km garus lietus ūdens kanalizācijas tīklus;
• 128 m garus kanalizācijas spiedvada tīklus;
• 5 jaunas kanalizācijas sūkņu stacijas;
• 5,6 km garumā atjaunot ceļa segumu.

Pēc plānoto darbu īstenošanas, vairāk kā 200 mājsaimniecībām Ozolniekos tiks nodrošināti jauni pieslēgumi centralizētajiem kanalizācijas tīkliem.

Lai veicinātu un atbalstītu mājsaimniecību pieslēgšanos gan pie esošajiem, gan šā projekta ietvaros izbūvētajiem centralizētās kanalizācijas tīkliem, Ozolnieku novada dome ir izdevusi saistošos noteikumus Nr.20/2020 "Par Ozolnieku novada pašvaldības līdzfinansējumu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai". Vairāk lasīt šeit...

Neraugoties uz ieguvumiem pēc projekta īstenošanas, būvdarbu veikšanas periodā daļai Ozolnieku iedzīvotāju nāksies samierināties ar zināmām neērtībām - ierobežotu pārvietošanos pa tām ielām, kur notiks būvdarbi. SIA "Ozolnieku KSDU" aicina iedzīvotājus būt saprotošiem un ar iecietību izturēties pret pārejošiem ierobežojumiem.

Projektā autoruzraudzību veiks SIA "BM-projekts"; būvuzraudzību veiks SIA "GeoConsultants".