REĢISTRI PALĪDZĪBAI DZĪVOKĻU JAUTĀJUMU RISINĀŠANĀ


1.reģistrs:

 • Personas, kuras, atbilstoši likumam "Par dzīvojamo telpu īri", tiek izlikta no dzīvojamām telpām un vienlaikus viņa ir:
 • maznodrošinātas, kuras sasniegusi pensijas vecumu vai ir personas ar invaliditāti.
 • maznodrošinātas, ar kurām kopā dzīvo un, kuru apgādībā ir vismaz viens nepilngadīgs bērns, aizgādnībā esoša persona, maznodrošināta pensijas vecumu sasniegusi persona vai maznodrošināta persona, kura ir persona ar invaliditāti.
 • Politiski represētas personas, kuras, atbilstoši likumam "Par dzīvojamo telpu īri", tiek izlikta no dzīvojamām telpām, ja tās lietošanā nav citas dzīvošanai derīgas dzīvojamās telpas.
 • Personas, kuras tiek izlikta no tām piederoša dzīvokļa, ja uz dzīvokļa īpašumu ir vērsta piedziņa sakarā ar maksājumiem par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, mājas uzturēšanu, ekspluatāciju un remonta izdevumiem, un ja tās vienlaikus ir:
 • maznodrošinātas personas, kuras sasniegušas pensijas vecumu vai ir personas ar invaliditāti.
 • maznodrošinātas personas, ar kurām kopā dzīvo un, kuru apgādībā ir vismaz viens nepilngadīgs bērns, aizgādnībā esoša persona, maznodrošināta pensijas vecumu sasniegusi persona vai maznodrošināta persona, kura ir persona ar invaliditāti.
 • politiski represētā personas, ja to lietošanā nav citas dzīvošanai derīgas dzīvojamās telpas.

2.reģistrs:

 • Maznodrošinātas personas (ģimenes), kuras ir deklarējusi savu dzīvesvietu Jelgavas novada pašvaldībā, un kurām dzīvojamā platība ir mazāka par 6 kvadrātmetri uz vienu cilvēku.
 • Maznodrošinātas personas (ģimenes), kuras ir noslēgusi laulību pēdējā gada laikā, ja viens no laulātajiem savu dzīvesvietu ir deklarējis Jelgavas novada pašvaldībā, un kurām dzīvojamā platība ir mazāka par 6m2 uz vienu cilvēku 

3.reģistrs:

 • personas, kuras īrē pašvaldības dzīvojamās telpas, kas ar Jelgavas novada Būvvaldes aktu ir atzītas par avārijas stāvoklī esošām un aizliegta to ekspluatācija 

4.reģistrs:

 • personas, kuras īrē pašvaldības dzīvojamās telpas un kuras vēlas tās apmainīt pret citām pašvaldības dzīvojamām telpām