PIETEIKUMS DZĪVOJAMĀS MĀJAS PĀRVALDĪŠANAI

INFORMĀCIJA

Šis pieteikums paredzēts Ozolnieku, Cenu un Salgales pagasta daudzdzīvokļu mājas dzīvokļu īpašniekiem (pārstāvim), kas plāno izvēlēties JNKU kā dzīvojamās mājas pārvaldnieku.

Pēc tam, kad tiks saņemts pieteikums, JNKU pārstāvis ar Jums sazināsies un, ja nepieciešams, precizēs visus, ar pārvaldīšanas darbībām saistītos jautājumus.

Pārvaldīšanas līgumu no īpašnieku puses parakstīs visi pašreizējie mājas īpašnieki. Atsevišķi pārvaldīšanas līgumi ar dzīvokļu īpašniekiem netiek slēgti.

Atbilstoši Dzīvokļa īpašuma likuma 8.panta pirmajai daļa - Dzīvokļa īpašnieks ir persona, kas ieguvusi dzīvokļa īpašumu un īpašuma tiesības nostiprinājusi zemesgrāmatā.

JNKU nepārbauda to personu īpašumtiesības vai pilnvarojumu, kas paraksta līgumu.PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA

Iesniedzot pieteikumu, klients ir informēts, ka tiek veikta viņa datu apstrāde. Tā nepieciešama līguma, kura līgumslēdzēja puse ir klients, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc klienta pieprasījuma, pirms līguma noslēgšanas. (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta b) apakšpunkts).

Informācija par datu pārzini - SIA "Jelgavas novada KU", VRN 40003410894, juridiskā adrese: Bauskas iela 3, Eleja, Elejas pagasts, Jelgavas novads, tālrunis: 8848, e-pasts: jnku@jnku.lv