PIETEIKUMS ĪPAŠNIEKA MAIŅAI DZĪVOKĻA ĪPAŠUMĀ

INFORMĀCIJA

Lai jaunais dzīvokļu īpašnieks tiktu reģistrēts uzņēmuma klientu bāzē, lai atbilstoši normatīvajiem aktiem varētu veikt norēķinus, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu, dzīvokļa īpašniekam ir jāaizpilda pieteikums par īpašnieka maiņu dzīvokļa īpašumā.

Uzņēmums nodrošina daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanu:

  • atbilstoši pārvaldīšanas līgumam starp JNKU un mājas īpašnieku pilnvaroto pārstāvi;
  • atbilstoši Jelgavas novada pašvaldības deleģējumam un noslēgtajam līgumam.

Abos gadījumos, atsevišķi pārvaldīšanas līgumi ar dzīvokļu īpašniekiem netiek slēgti,

Atbilstoši Dzīvokļa īpašuma likuma 8.panta pirmajai daļa - Dzīvokļa īpašnieks ir persona, kas ieguvusi dzīvokļa īpašumu un īpašuma tiesības nostiprinājusi zemesgrāmatā.

Jaunajam dzīvokļa īpašniekam, aizpildot pieteikumu par īpašnieka maiņu, ir pienākums pielikumā iesniegt īpašuma tiesību apliecinošu dokumentu - zemesgrāmatas apliecību (izņēmuma gadījumā, ja dzīvokļa īpašums iegūts izsoles ceļā - tiesas lēmumu par izsoles akta apstiprināšanu). Lai atvieglotu norēķinus starp iepriekšējo un jauno dzīvokļa īpašnieku, uzņēmums aicina atsavinājuma līgumos fiksēt dzīvoklī uzstādīto skaitītāju rādījumus, lai būtu pārliecība, par kādu rādījumu apmaksu ir atbildīgs iepriekšējais dzīvokļa īpašnieks.PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA

Iesniedzot pieteikumu, klients ir informēts, ka tiek veikta viņa datu apstrāde. Tā nepieciešama līguma, kura līgumslēdzēja puse ir klients, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc klienta pieprasījuma, pirms līguma noslēgšanas. (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta b) apakšpunkts).

Informācija par datu pārzini - SIA "Jelgavas novada KU", VRN 40003410894, juridiskā adrese: Bauskas iela 3, Eleja, Elejas pagasts, Jelgavas novads, tālrunis: 8848, e-pasts: jnku@jnku.lv