PIETEIKUMS ĪPAŠNIEKA MAIŅAI DZĪVOKĻA ĪPAŠUMĀ

INFORMĀCIJA

Lai jaunais dzīvokļu īpašnieks tiktu reģistrēts uzņēmuma klientu bāzē, lai atbilstoši normatīvajiem aktiem varētu veikt norēķinus, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu, dzīvokļa īpašniekam ir jāaizpilda pieteikums par īpašnieka maiņu dzīvokļa īpašumā.

JNKU nodrošina daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanu:

  • atbilstoši pārvaldīšanas līgumam starp JNKU un mājas īpašniekiem
  • atbilstoši Jelgavas novada pašvaldības deleģējumam un noslēgtajam līgumam.

Ja JNKU pārvaldīšanu veic, atbilstoši īgumam starp JNKU un mājas īpašniekiem, jaunajam dzīvokļa īpašniekam tiek piedāvāts:

  • iepazīties ar noslēgto līgumu.
  • pievienoties minētajam līgumam, parakstot apliecinājumu.

Atteikšanās parakstīt apliecinājumu par pievienošanos pārvaldīšanās līguma, nekādā veidā neatbrīvo jauno dzīvokļa īpašnieku no piedalīšanās dzīvojamās mājas pārvaldīšanā un pārvaldīšanas izdevumu segšanas, proporcionāli dzīvokļa platībai.

Jaunajam dzīvokļa īpašniekam, aizpildot pieteikumu par īpašnieka maiņu, ir pienākums pielikumā iesniegt īpašuma tiesību apliecinošu dokumentu - zemesgrāmatas apliecību (izņēmuma gadījumā, ja dzīvokļa īpašums iegūts izsoles ceļā - tiesas lēmumu par izsoles akta apstiprināšanu). Lai atvieglotu norēķinus starp iepriekšējo un jauno dzīvokļa īpašnieku, uzņēmums aicina atsavinājuma līgumos fiksēt dzīvoklī uzstādīto skaitītāju rādījumus, lai būtu pārliecība, par kādu rādījumu apmaksu ir atbildīgs iepriekšējais dzīvokļa īpašnieks.

*PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA

Iesniedzot pieteikumu, klients ir informēts, ka tiek veikta viņa datu apstrāde. Tā nepieciešama līguma, kura līgumslēdzēja puse ir klients, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc klienta pieprasījuma, pirms līguma noslēgšanas. (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta b) apakšpunkts).

Informācija par datu pārzini - SIA "Jelgavas novada KU", VRN 40003410894, juridiskā adrese: Kastaņu iela 2, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Jelgavas novads, LV-3018, tālrunis: 8848, e-pasts: jnku@jnku.lv