PIETEIKUMS LĪGUMA NOSLĒGŠANAI PAR SADZĪVES ATKRITUMU IZVEŠANU

(FIZISKĀM PERSONĀM)

INFORMĀCIJA

Lai noslēgtu līgumu par sauso sadzīves atkritumu regulāru izvešanu, jāaizpilda pieteikums.

Lai nepieļautu gadījumus, kad līgums tiek slēgts ar personu, kurai nav tiesiska saistība ar konkrēto īpašumu, kā obligāts nosacījums ir tāda dokumenta pievienošana, kas apliecina personas īpašuma vai valdījuma tiesības un īpašumu (piemēram, Zemesgrāmata, mantojuma apliecība, pirkuma īres vai nomas līgums un tml.).

Pēc pieteikuma saņemšanas, tiks sagatavots līguma projekts, kuru varēs parakstīt un saņemt 5 dienas pēc pieteikuma iesniegšanas.

Pakalpojuma sniegšana tiks uzsākta tikai pēc tam, kad līgumu būs parakstījis klients.

Neskaidrību gadījumā, ar Jums sazināsies uzņēmuma speciālists.
*PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA

Iesniedzot pieteikumu, klients ir informēts, ka tiek veikta viņa datu apstrāde. Tā nepieciešama līguma, kura līgumslēdzēja puse ir klients, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc klienta pieprasījuma, pirms līguma noslēgšanas. (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta b) apakšpunkts).

Informācija par datu pārzini - SIA "Jelgavas novada KU", VRN 40003410894, juridiskā adrese: Kastaņu iela 2, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Jelgavas novads, LV-3018, tālrunis: 8848, e-pasts: jnku@jnku.lv