PAPILDUS NOTEIKUMI DALĪTI VĀKTO SADZĪVES ATKRITUMU IZVEŠANAI

līguma slēgšanas periods no 2021.gada 15.oktobra


I. VISPĀRĪGIE NOSACĪJUMI

1. Klients pasūta, bet Pakalpojumu sniedzējs veic Klienta radīto dalīti vākto sadzīves atkritumu (turpmāk - Atkritumi) savākšanu un nogādāšanu atkritumu šķirošanas stacijā (turpmāk - Pakalpojumi).

2. Pakalpojumu sniegšanas kārtība, adrese, izvešanas periodiskums un citi noteikumi ir noteikti līguma par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Īpašajos noteikumos (turpmāk - Līgums), kā arī šajos noteikumos.

3. Atkritumi pēc to savākšanas ir Pakalpojumu sniedzēja īpašums.

4. Klients apņemas Atkritumu uzkrāšanu veikt Pakalpojumu sniedzēja īpašumā esošajās tvertnēs, ja Puses nevienojas citādi. Tvertnes tiek piegādātas ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas, vai citā pušu saskaņotā termiņā.

5. Pakalpojuma sniegšanas dienā Klients apņemas nodrošināt Atkritumu tvertnēs piepildījumu vismaz 50% no tvertnes tilpuma, ievērojot Līgumā un šajos Noteikumos minētās prasības.

6. Klients apņemas nodrošināt Atkritumu kvalitātes prasības un nepieļaut Atkritumu tvertnē citu atkritumu veidu piejaukumu. Kvalitātes prasības noteiktas šo noteikumu II.sadaļā. Atkritumu atbilstību kvalitātes prasībām izvērtē Pakalpojumu sniedzēja pārstāvis - Atkritumu savākšanas transportlīdzekļa vadītājs. Neatbilstība tiek fiksēta veicot fotofiksāciju un tā ir saistoša abām pusēm.

7. Ja Pakalpojumu sniedzēja pārstāvis pirms tvertnes satura iekraušanas transportlīdzeklī konstatē, ka Atkritumu tvertnē ir neatbilstoši atkritumi, Pakalpojumu sniedzējs pakalpojumu var nesniegt, informējot Klientu par konstatētajām neatbilstībām. Šajā gadījumā Klientam ir pienākums apmaksāt Pakalpojumu sniedzēja transporta izdevumus saskaņā ar Cenrādi. Cenrādis pieejams Pakalpojumu sniedzēja tīmekļa vietnē www.jnku.lv. Attiecīgās tvertnes tiek iztukšotas nešķirotu sadzīves atkritumu maršrutā vai izvedot cita veida atkritumus.

8. Ja Atkritumu tvertnē ievietoti sadzīves atkritumi, un Pakalpojumu sniedzējs tos ir konstatējis pēc tvertnes iztukšošanas, tad Klients maksā Pakalpojumu sniedzējam par attiecīgās tvertnes apsaimniekošanas maksu kā par nešķirotu sadzīves atkritumu izvešanu un papildus maksā no Noteikumu 11.punktā paredzēto līgumsodu.

9. Ja Atkritumu tvertnē ievietoti būvgruži, videi kaitīgās preces (riepas) vai bīstamie atkritumi, un Pakalpojumu sniedzējs tos ir konstatējis pēc tvertnes iztukšošanas, Klients maksā Pakalpojumu sniedzējam maksu par attiecīgā atkritumu veida apsaimniekošanu atbilstoši Pakalpojumu sniedzēja noteiktai maksai par konkrēto atkritumu veidu un papildus maksā Vienošanās 11.punktā paredzēto līgumsodu, kā arī atlīdzina zaudējumus, ja tādi Klienta darbības vai bezdarbības dēļ radušies Izpildītājam, trešajām personām vai videi.

10. Klients apmaksā Pakalpojumu sniedzēja izrakstīto rēķinu tajā noteiktā termiņā un kārtībā. Maksu par Atkritumu tvertnē ievietoto atkritumu apsaimniekošanu, maksu par transporta pakalpojumiem, līgumsodiem u.c. Pakalpojumu sniedzējs var ietvert vienā rēķinā par atkritumu apsaimniekošanu vai izrakstīt atsevišķu rēķinu. Rēķins tiek sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta.

11. Ja Atkritumu tvertnēs atrodas paredzētajam atkritumu veidam neatbilstošs saturs, t.i. piemaisījumu apjoms pārsniedz 20% (divdesmit procenti) no tvertnes tilpuma, un attiecīgā tvertne jau ir iztukšota Pakalpojumu sniedzēja Atkritumu savākšanas transportlīdzeklī, Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs piemērot Klientam līgumsodu līdz 35,00 eiro (ieskaitot PVN) par katru konteineru.

12. Klients apņemas ne vēlāk kā 2 darba dienu pirms Pakalpojuma sniegšanas dienas informēt Pakalpojumu sniedzēju, ja Pakalpojuma sniegšana nav nepieciešama, vai netiks nodrošināts šo Noteikumu 5.punktā noteiktais apjoms. Ja Klients nav informējis Pakalpojumu sniedzēju šajā punktā noteiktajā kārtībā vai Klients nav nodrošinājis 5.punktā noteikto apjomu, Klientam ir pienākums samaksāt Pakalpojumu sniedzējam transporta izdevumus saskaņā ar Cenrādi.

13. Ja Klients nav nodrošinājis piekļuvi Atkritumu tvertnei tās izvešanas dienā, Klientam ir pienākums samaksāt Izpildītājam transporta izdevumus saskaņā ar Cenrādi.

14. Izvedot Atkritumus, atbilstoši šiem noteikumiem, Pakalpojumu sniedzējs nesavāc cita veida atkritumus, kas novietoti blakus Atkritumu tvertnei.

15. Šie noteikumi ir saistoši Pusēm, kamēr ir spēkā noslēgtais līgums par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu un ir neatņemama tā sastāvdaļa.

16. Klientam ir tiesības atteikties no Atkritumu savākšanas, rakstiski paziņojot Pakalpojumu sniedzējam ne vēlāk kā 30 dienas iepriekš. Atteikšanās no Atkritumu vākšanas nekādā veidā negroza līguma nosacījumus, ja vien Atkritumi nav Līguma vienīgais priekšmets. Līguma izbeigšanas gadījumā Klientam ir pienākums veikt visus maksājumus.

II. DALĪTI VĀKTO ATKRITUMU KVALITĀTES NOSACĪJUMI

17. Vieglais iepakojums jeb papīrs/plastmasa/metāls:

17.1. Šķirotajos atkritumos var mest plastmasas (PET, HDPE, PVC, LDPE, PP), papīra un skārda iepakojumus

17.2. Tiem jābūt tīriem, bez ēdienu paliekām

17.3. Pirms izmest - saplaciniet

17.4. Ir pieļaujamas etiķetes un plastmasas korķi 

18. Stikls:

18.1.Šķirotajos atkritumos var mest: stikla pudeles un burkas

18.2. Tām jābūt tīrām jeb izskalotām no ēdienu/dzērienu paliekām

18.3. Etiķete un pudeļu folija var palikt

18.4. Stikla iepakojums var būt saplēsts

19. Aizliegts dalīto vākto atkritumu konteineros ievietot: sadzīves atkritumus, bīstamos atkritumus, lielgabarīta atkritumus, ielu saslaukas (lapas, smiltis, zarus), būvniecības atkritumus, riepas, izdedžus, sprāgstvielas un radioaktīvas vielas, šķidrus atkritumus.

20. Jebkurš slapjš vai netīrs iepakojums tiek uzskatīts par neatbilstošu, kas pielīdzināms sadzīves atkritumiem un par attiecīgo materiāla apjomu Pasūtītājam tiek izrakstīts rēķins, piemērojot sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksu, atbilstoši šī Līguma noteikumiem.

DRĪKST MEST

 • Plastmasa
 • dzērienu plastmasas pudeles (PET),
 • sadzīves ķīmijas, šampūnu u.c. cietās plastmasas pudeles, kannas un kārbas, (HDPE),
 • Plēves iepakojums, maisiņi (LDPE),
 • Papīrs
 • papīra un kartona iepakojumu,
 • makulatūru, žurnālus, avīzes,
 • tetrapakas,
 • rakstāmpapīru, biroja papīru,
 • Metāls
 • metāla kārbas un vāciņus,
 • skārdenes
 • Stikls
 • Stikla pudeles
 • Stikla burciņas

NEDRĪKST MEST - NEDERĪGI OTREIZĒJAI PĀRSTRĀDEI

 • Nedrīkst - visu pārējo, tostarp:
 • Netīru plastmasas un metāla iepakojumu,
 • Polistirolu un putupolistirlou (putuplastu) izstrādājumus,
 • Slapju vai netīru papīru un kartonu,
 • Papīra dvieļus, tualetes papīru un salvetes,
 • Sīki sasmalcinātu papīru,
 • Vienreizlietojamos papīra un plastmasas šķīvīšus un glāzītes,
 • Laminētus papīra izstrādājumus,
 • Rotaļlietas un citas plastmasas sadzīves preces,
 • Gāzes balonus, matu lakas un dezodorantus,
 • baterijas un akumulatorus
 • Koku
 • Netīru stikla iepakojumu ar pārtikas atliekām,
 • Māla un keramikas pudeles
 • Stikla un porcelāna traukus,
 • Spoguļus,
 • Logu un automašīnas stiklu,
 • Spuldzes,
 • Smaržu flakonus un kosmētiskos trauciņus

III. ATŠIFRĒJUMI UN MARĶĒJUMI

01 - PET/PETE (polietilēntereftalāts) - dzērienu pudeles, pārtikas trauciņi, plastmasas burciņas utt

02 - HDPE (augsta blīvuma polietilēns) - sadzīves ķīmijas iepakojums, šampūna, jogurta trauciņi utt
03 - PVC (polivinilhlorīds) - dažādas caurules, celtniecības materiāli utt.
04 - LDPE (zema blīvuma polietilēns) - maisiņi, plēves, transportēšanas iepakojumi utt.
05 - PP (polipropilēns) - pārtikas trauki, auto daļas, saimniecības preces utt.
06 - PS (polistirols) - vienreizlietojamie pārtikas trauki, olu kastītes, putuplasts preču iesaiņošanai utt.
07 - OTHER (cita plastmasa) - apzīmē kompozītmateriālus, kas sastāv no vairākiem iepriekšminētiem plastmasas veidiem.

IV. INFOGRAFIKA