Atgādinājums decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašniekiem

2022-07-13

SIA "Jelgavas novada KU" atgādina, ka turpinās decentralizēto kanalizācijas sistēmu (DKS) reģistrēšana. Paldies tiem, kas savas DKS jau ir piereģistrējuši, savukārt tiem, kas to vēl nav izdarījuši, piedāvājam informāciju par DKS reģistrēšanu.

1. Kādi normatīvie akti nosaka decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrāciju?

Prasību reģistrēt DKS nosaka divi normatīvie akti:

  • MK noteikumi Nr.384 "Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu";
  • Jelgavas novada pašvaldības 2022.gada 22.februāra Saistošie noteikumi Nr.5 "Decentralizētās kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtība"

2. Kam ir pienākums reģistrēt decentralizēto kanalizācijas sistēmu?

Saskaņā ar iepriekš minētajiem normatīvajiem aktiem pienākums reģistrēt decentralizēto kanalizācijas sistēmu vienotā reģistrā attiecas uz tām fiziskām un juridiskām personām, kuru īpašumā ir decentralizētās kanalizācijas sistēmas Jelgavas novada ciemos, un uz kuru teritorijām tiek attiecināti Saistošie noteikumi. Noteikumi neattiecas uz īpašumiem, kuros nav decentralizētās kanalizācijas sistēmas un kuri ir pieslēgti centralizētajai kanalizācijas sistēmai un par pakalpojuma lietošanu ir noslēgts līgums.

Decentralizētās kanalizācijas sistēmas ir:

1) rūpnieciski izgatavotas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kurās attīrītos notekūdeņus novada vidē un kuru kopējā jauda ir mazāk par 5 m3/diennaktī;

2) septiķis - ar divām vai vairākām kamerām, kur notekūdeņi pēc septiķa vidē tiek novadīti caur speciāli ierīkotu infiltrācijas sistēmu (filtrācijas laukiem, apakšzemes filtrējošām drenām, smilts grants filtriem, filtrācijas grāvjiem vai akām) un kurš ir izbūvēts, atbilstoši būvniecību regulējošiem normatīvajiem aktiem;

3) notekūdeņu krājtvertnes - jebkurš rezervuārs, nosēdaka vai izsmeļamā bedre, kurā uzkrājās neattīrīti vai daļēji attīrīti notekūdeņi, fekālijas, septisko tvertņu dūņas.

3. Kādi dokumenti jāiesniedz?

Lai reģistrētu decentralizēto kanalizācijas sistēmu, ir jāiesniedz iesniegums.

Iesniegumu var iesniegt personiski vienotajā klientu apkalpošanas centrā, Lielā ielā 5/7, Jelgavā, nosūtot pa pastu uz adresi Kastaņu iela 2, Ozolnieki, Jelgavas novads, LV 3018, elektroniski uz e-pastu jnku@jnku.lv vai aizpildot pieteikumu JNKU tīmekļa vietnē www.jnku.lv.

Iesniegumam jāpievieno īpašuma piederību apliecinošs dokuments un esošās decentralizētās kanalizācijas sistēmas tehniskā dokumentācija. Ja decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieka rīcībā nav tehniskās dokumentācijas, īpašnieks nodrošina, lai atbilstošs komersants apseko minēto sistēmu un izdod apliecinājumu par iekārtas tehnisko stāvokli un norādījumus tās ekspluatācijai.

Ja vienam īpašniekam pieder vairākas šādas sistēmas vienā nekustamajā īpašumā vai vairāki īpašumi, kuros ir decentralizētās kanalizācijas sistēmas, tad īpašnieka pienākums ir reģistrēt visas īpašumos esošās decentralizētās kanalizācijas sistēmas, par katru īpašumu iesniedzot atsevišķu iesniegumu.

4. Kas notiks pēc dokumentu iesniegšanas?

JNKU mēneša laikā izskatīs iesniegto iesniegumu. Nepieciešamības gadījumā sistēmas īpašniekam var tikt pieprasīta papildus informācija un dokumentācija.

JNKU var veikt decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsekošanu, lai pārbaudītu iesniegto informāciju, kā arī lai pārliecinātos dabā par savā rīcībā esošo datu pareizību. Īpašniekiem tiks nosūtīta vēstule, vai saziņa notiks telefoniski, lai vienotos par plānoto decentralizētās kanalizācijas sistēmas apsekošanu.

JNKU trīs darba dienu laikā pēc decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācijas, nosūtīs īpašniekam uz iesniegumā norādīto pasta adresi apliecinājumu par decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrāciju. Apliecinājumā tiks norādīts reģistrācijas numurs un datums, kurā decentralizētā kanalizācijas sistēma ir iekļauta reģistrā. Apliecinājumā tiks norādīts arī minimālais biežums notekūdeņu un nosēdumu izvešanai no decentralizētās kanalizācijas sistēmas, kas īpašniekam būs jāievēro sistēmas turpmākā apsaimniekošanā, kā arī informācija par centralizētās kanalizācijas sistēmas cauruļvadu esamību nekustamajam īpašumam piegulstošajā ielā.

Gadījumā, ja iesnieguma veidne aizpildīta neatbilstoši, nav iesniegti nepieciešamie dokumenti, vai konstatētas citas neatbilstības, īpašniekam var tikt nosūtīts atteikums decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācijai. Ja saņemts reģistra uzturētāja atteikums, decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieks novērš atteikumā norādītās nepilnības un atkārtoti iesniedz iesniegumu decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācijai.

5. Kā tiks aprēķināts notekūdeņu un nosēdumu izvešanas minimālais biežums?

Minimālo biežumu notekūdeņu un nosēdumu izvešanai no decentralizētās kanalizācijas sistēmas krājtvertnes, nosaka, ņemot vērā krājtvertnes tilpumu un ūdens patēriņu konkrētajā nekustamajā īpašumā. Aprēķinā tiks ņemta vērā arī tā informācija, kuru decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašnieki norādīs iesniegumā - faktiskais sistēmas lietotāju skaits, patērētā ūdens apjoms, kas tiek novadīts krājtvertnē, cik regulāri decentralizētā kanalizācijas sistēma tiek izmantota.

Minimālais izvešanas biežums no septiķa normatīvajos aktos ir noteikts ne retāk kā reizi gadā.

Minimālo notekūdeņu un nosēdumu izvešanas biežumu no rūpnieciski izgatavotām attīrīšanas iekārtām, kuras attīrītos notekūdeņus novada vidē un kuru kopējā jauda ir mazāka par 5 m3/diennaktī, nosaka, ievērojot iekārtas ražotāja izdoto tehnisko dokumentāciju vai instrukcijas par iekārtu ekspluatāciju, vai atbilstoša komersanta rakstveida atzinumu par iekārtas ekspluatācijas nosacījumiem gadījumos, ja īpašnieka rīcībā nav sākotnējās iekārtas tehniskās dokumentācijas.

6. Kā tiks noteikts faktiskais ūdens patēriņš īpašumā?

Faktiskais ūdens patēriņš īpašumā, kurā lieto decentralizēto kanalizācijas sistēmu, tiks noteikts ņemot vērā Saistošos noteikumos noteikto:

1) ja notekūdeņu krājtvertnes īpašnieka nekustamajā īpašumā tiek izmantoti centralizētie ūdensapgādes pakalpojumi, tad tiek ņemts vērā patērētā ūdens daudzums, ko fiksējis ūdens patēriņa komercuzskaites mēraparāts;

2) ja notekūdeņu krājtvertnes īpašnieka nekustamajā īpašumā tiek izmantota vietējā ūdensapgāde, tad tiek ņemts vērā patērētā ūdens daudzums, ko ir fiksējis ūdens patēriņa komercuzskaites mēraparāts, kas uzstādīts uz vietējā ūdens ieguves avota. Ja to nav iespējams ierīkot, tad notekūdeņu daudzuma noteikšanai pielieto Jelgavas novada pašvaldības saistošajos noteikumos "Par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtību" noteikto ūdens patēriņa normu komercuzskaitei;

3) ja notekūdeņu krājtvertnes īpašnieks ūdensapgādei izmanto ūdeni no brīvkrāna, tad pielieto Saistošajos noteikumos par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtību Jelgavas novadā noteikto ūdens patēriņa normu komercuzskaitei.

7. Kādas prasības jāievēro decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašniekiem?

Decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašnieks:

1) atbild par decentralizētās kanalizācijas sistēmas ekspluatāciju atbilstoši MK noteikumu Nr.384 un Saistošo noteikumu prasībām;

2) atbild par decentralizētās kanalizācijas sistēmas ekspluatāciju atbilstoši vides aizsardzības prasībām. Vides aizsardzības prasībām neatbilst tādas decentralizētās kanalizācijas sistēmas, kas izraisa vides piesārņojumu ar neattīrītiem vai daļēji attīrītiem notekūdeņiem, dūņām, fekālijām u.tml.

3) par saviem līdzekļiem nodrošina attiecīgās sistēmas apkopi, remontu un pārbūvi;

4) nodrošina, ka notekūdeņu attīrīšanas iekārtai ir normatīvajos aktos noteiktie atbilstību apliecinošie dokumenti un regulāri tiek veikta attīrīšanas iekārtu tehniskā apkope;

5) nodrošina, ka notekūdeņi no septiķa vidē tiek novadīti tikai caur speciāli ierīkotu infiltrācijas sistēmu;

6) par saviem līdzekļiem nodrošina decentralizētajā kanalizācijas sistēmā savākto notekūdeņu un nosēdumu nodošanu Jelgavas novada pašvaldībā reģistrētam asenizācijas pakalpojuma sniedzējam;

7) nodrošina, ka notekūdeņu un nosēdumu izvešana no decentralizētās kanalizācijas sistēmas notiek regulāri, ievērojot minimālo izvešanas biežumu;

8) vismaz divus gadus glabā asenizācijas pakalpojuma sniedzēja saņemšanas darījuma apliecinošus dokumentus, kuros uzrādīts asenizators, tā rekvizīti, adrese, kurā savākti notekūdeņi vai nosēdumi, savāktais apjoms un datums;

9) nodrošina, ka asenizācijas pakalpojuma sniedzējam nodoto notekūdeņu un nosēdumu sastāvs un piesārņojošo vielu koncentrācijas atbilst Jelgavas novada domes saistošajos noteikumos "Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība" noteiktām prasībām;

10) ne vēlāk kā viena mēneša laikā pēc notikušām izmaiņām, iesniedz paziņojumu par izmaiņām iesniegumā norādītajā informācijā;

11) nodrošina JNKU pārstāvim piekļuvi sistēmai, lai pārbaudītu reģistrācijai iesniegto informāciju, veiktu apsaimniekošanas un ekspluatācijas prasību ievērošanas kontroli un notekūdeņu un nosēdumu paraugu noņemšanu.

8. Kādi pasākumi jāveic decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašniekiem, lai tiktu ievērotas normatīvo aktu prasības?

Saskaņā ar Saistošajos noteikumos noteikto, decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašniekiem, kuru notekūdeņu krājtvertņu tehniskais stāvoklis neatbilst normatīvo aktu prasībām un tās turpmākā ekspluatācija rada kaitējumu videi un cilvēku veselībai, jānodrošina, ka tiek izbūvēts pievads centralizētajai kanalizācijas sistēmai, ja nekustamajam īpašuma pieguļošajā ielā atrodas centralizētās kanalizācijas sistēmas cauruļvads.

Ja nekustamajam īpašumam pieguļošajā ielā neatrodas centralizētās kanalizācijas sistēmas cauruļvads, decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašniekiem jāveic visi nepieciešamie pasākumi - esošās sistēmas pārbūve vai jaunas sistēmas izbūve, lai sistēma atbilstu normatīvo aktu prasībām.

Saskaņā ar Saistošo noteikumu, prasību neievērošanu fiziskajai personai piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz simts naudas soda vienībām (500 eiro), juridiskajai personai piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz trīs simti naudas soda vienībām (1500 eiro).

9. Kāds ir ieguvums no decentralizētās kanalizācija sistēmas reģistrācijas?

Reģistra izveide un noteiktās decentralizēto kanalizācijas sistēmu ekspluatācijas prasības nodrošinās aktuālo informāciju par to, kādas decentralizētās kanalizācijas sistēmas tiek izmantotas, kādi ir tajās uzkrāto notekūdeņu apjomi, kā arī dos iespēju pārliecināties, ka visi notekūdeņi no šādām sistēmām tiek izvesti uz notekūdens attīrīšanas iekārtām un attīrīti atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Decentralizēto kanalizācijas sistēmu uzskaite, to ekspluatācija atbilstoši prasībām, būtiski samazinās vides piesārņojuma risku ar neattīrītiem notekūdeņiem.

Vide Jelgavas novada apdzīvotās vietās - ciemos un pilsētās kļūs tīrāka, uzlabosies gruntsūdens kvalitāte un tiks samazināts piesārņojums ar notekūdeņiem apkārtējā vidē.

10. Papildus informācija

Papildus informāciju par decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrāciju var saņemt Jelgavas novada pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā, Lielā ielā 5/7, vai rakstot jautājumus e-pastā: jnku@jnku.lv

Decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašniekiem varētu noderēt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas sagatavots materiāls "Ieteikumi notekūdeņu krājtvertņu un lokālo attīrīšanas iekārtu būvniecībai un ekspluatācijai". Ieteikumi ir sagatavoti ar mērķi iedzīvotājiem sniegt vienkāršu un saprotamu informāciju par iedzīvotāju atbildību un nepieciešamajām darbībām, ievērojot MK noteikumu Nr.384 prasības. Ieteikumiem ir rekomendējošs raksturs, taču tie paredzēti, lai iedzīvotāji varētu lietot jau esošās decentralizētas kanalizācijas sistēmas, ievērojot un veicot pasākumus, lai nodrošinātu to atbilstību vides aizsardzības prasībām. Ieteikumos atradīsiet arī informāciju, kādu decentralizēto kanalizācijas sistēmu labāk izvēlēties atbilstoši teritorijas platībai un īpatnībām, mājas iedzīvotāju skaitam un izmaksām, kā šo sistēmu ierīkot un uzturēt.