Ūdens patēriņa uzskaite ārkārtējās situācijas laikā

2021-02-07

Ārkārtas situācijā, kas izsludināta saistībā ar COVID-19 pandēmiju, atbilstoši MK noteikumiem, mainīta kārtība ūdens patēriņa uzskaitē dzīvokļos, ka arī rīcībā ar skaitītājiem:

  • šajā periodā netiek veikta:
  • dzīvokļos uzstādīto skaitītāju rādījumu, darbību un plombu tehniskā stāvokļa pārbaude;
  • skaitītāju uzstādīšana, nomaiņa un to atkārtota verificēšana. 
  • ūdens patēriņa starpības rašanās iemeslu noskaidrošana, ja pārbaudes paredzēts veikt dzīvokļos.
  • ja dzīvoklī esošā skaitītāja atkārtotās verificēšanas termiņš ir beidzies vai tas beidzas ārkārtējās situācijas laikā, šo skaitītāju verificēšana tiks veikta triju mēnešu laikā pēc ārkārtējās situācijas beigām. 
  • ja skaitītāju verifikācijas termiņš beidzas nepilnu triju mēnešu laikā pēc ārkārtējās situācijas beigām, šo skaitītāju atkārtotās verificēšanas veikšanas termiņš attiecīgi tiks pagarināts, lai verificēšanu varētu nodrošināt triju mēnešu laikā. Aprēķinot maksājamo daļu par pakalpojumu, kas saņemts līdz verificēšanai, tiks ņemti vērā arī šo skaitītāju rādījumi.
  • ja nav sniegta informācija par ūdens patēriņa skaitītāja rādījumiem, kā arī informācija par prombūtni, ūdens patēriņš tiek aprēķināts, ņemot vērā konkrētā dzīvokļa vidējo ūdens patēriņu par pēdējiem trim mēnešiem. 
  • ūdens starpība tiek sadalīta tikai proporcionāli dzīvokļu skaitam, protams, izņemot tos dzīvokļus, kuros ūdens skaitītāji nav uzstādīti vispār. Ūdens starpības sadalīšana šajos dzīvokļos tiks veikta līdzšinējā kārtībā.

Vienlaicīgi JNKU aicina klientus ar izpratni izturēties pret situāciju arī tad, ja pēc ārkārtas stāvokļa beigām ūdens skaitītāji netiks nomainīti paredzēto 3 mēnešu laikā. JNKU darbinieku kapacitāte ir ierobežota darbinieku skaitā un darba laikā.