Vēlreiz par tiešajiem norēķiniem

2022-03-21

Kopš SIA "Jelgavas novada KU" ir uzsākusi ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu visā Jelgavas novadā, ievērojami pieaudzis to iedzīvotāju skaits, kuri ir neizpratnē par rēķinos iekļauto maksu - par norēķinu konta apkalpošanu. Centīsimies ieviest zināmu skaidrību šajā jautājumā.

Kam šī maksa tiek piemērota?

Maksu par norēķinu konta apkalpošanu ir tiesīgs piemērot jebkurš komunālo pakalpojumu sniedzējs (ūdens, kanalizācija, siltums, atkritumi) tiem daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašniekiem (valdītājiem), kuri izlēmuši par šiem pakalpojumiem veikt norēķinus tieši ar pakalpojumu sniedzēju, bez mājas pārvaldnieka starpniecības. Tas attiecas gan uz tām mājām, kuru īpašnieki ir izvēlējušies māju apsaimniekot paši, neieceļot pārvaldnieku, gan uz mājām, kuru īpašnieki gan pārvaldnieku ir iecēluši, bet nav lēmuši par norēķiniem ar pārvaldnieka starpniecību.

 Ko ietver maksa par norēķinu konta apkalpošanu?

Pastāv uzskats, ka maksa par norēķina konta apkalpošanu ir saistīta tikai ar rēķina izdrukāšanu, diemžēl šāds uzskats ir maldīgs. Maksa par norēķina konta apkalpošanu, jeb maksa par tiešajiem maksājumiem (Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma redakcijā) ietver virkni sarežģītu procesu, kā rezultātā iedzīvotājs saņem rēķinu, bet pakalpojumu sniedzējs - samaksu par pakalpojumu. 

Par piemēru ņemsim ūdens piegādes pakalpojumu. Vispirms ir klientu norēķinu sistēmā jāizveido visu klientu datu bāze, kas ietver informāciju gan par klientu, gan uzstādītajiem ūdens skaitītājiem. Parasti tas prasa ievērojamu laiku. Arī pati norēķinu sistēma ir samērā dārga datorprogramma. Kad datu bāze ievadīta, ik mēnesi nepieciešams savākt, apkopot un ievadīt norēķinu sistēmā ūdens skaitītāju datus. Arī tas prasa ievērojamu laiku, ņemot vērā, ka skaitītāju rādījumu iesniegšana joprojām ir ļoti dažāda - sākot ar papīra strēmelēm, pa tālruni, SMS veidā, līdz ievadei klientu pašapkalpošanās portālā. Kad rādījumi ir ievadīti un pārbaudīti, var sākt aprēķinu, ko par laimi veic norēķinu sistēma automātiski. Nākamais process ir ūdens starpību sadale, kas nereti ir krietni sarežģīta. Kad arī tas ir paveikts, tiek gatavoti rēķini. Daļa sagatavoto rēķinu tiek nosūtīti nogādāšanai papīra formā klientam (par atsevišķu samaksu), daļa - nosūtīti klientiem e-pastā (kas starp citu, nav bezmaksas pakalpojums), pārējie - klientu pašapkalpošanās portālos. Nākamais posms ir maksājumu reģistrēšana norēķinu sistēmā, pie kā norēķinu administrators strādā ikdienā. Visbeidzot ir darbības, kas ikdienā nav saistītas ar norēķiniem, bet kam arī tiek tērēts laiks. Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums paredz pienākumu pakalpojumu sniedzējam kontrolēt maksājumus, to skaitā, sagatavot izziņas, informēt mājas īpašniekus par parādiem un organizēt parādu piedziņu, kas ir ļoti dārgs un sarežģīts process, un nereti ilgst gadiem. Visbeidzot - dažādu atbilžu rakstīšana. 

Kā iespējams izvairīties no šiem 3 eiro par norēķinu konta apkalpošanu?

No visa iepriekš aprakstītā piemēra dzīvokļu īpašnieki var izvairīties vienkārši - uzdodot mājas pārvaldniekam organizēt norēķinus ar visiem komunālo pakalpojumu sniedzējiem, ar pārvaldnieka starpniecību. Tad pakalpojumu sniedzējs mājai izraksta 1 rēķinu, kurā nekādu norēķinu konta apkalpošanu neiekļauj. Pārvaldnieks aprēķina katram dzīvokļa īpašniekam maksājamo daļu, ieskaitot ūdens starpības vai citus faktorus, ietver tos vienā rēķinā ar kopīpašuma pārvaldīšanas maksu, iekasē naudu no mājas īpašniekiem un savlaicīgi norēķinās ar pakalpojumu sniedzēju. Ja pārvaldnieks to nevēlas, mainiet pārvaldnieku.

Protams, ja mājai nav iecelts pārvaldnieks, no tiešajiem maksājumiem, un tātad papildus 3 eiro izvairīties ir grūti.

Vai maksu par norēķinu konta apkalpošanu var piemērot katrs pakalpojumu sniedzējs?

Jā! Katram pakalpojumu sniedzējam, izrakstot nevis 1 rēķinu mājai, bet n-tos desmitus vai pat simtus rēķinu katram dzīvoklim, ir lielāki vai mazāki papildu izdevumi. Citi vispār atsakās to darīt un deleģē šo procesu ārpakalpojumu sniedzējiem. Rezultātā pastāv iespēja, gadījumos, kad mājai katru pakalpojumu piegādā cits pakalpojumu sniedzējs, katrs iekasē savu maksu par norēķinu konta apkalpošanu. Turklāt, svarīgi ir saprast, ka katram pakalpojumu sniedzējam šī maksa var būt atšķirīga, un atkarībā no izmaksu apjoma, var sasniegt pat 10 eiro par vienu rēķinu mēnesī.

Vai šo maksu par  piemēro arī tad, ja konkrētajā mēnesī pamatpakalpojums nav sniegts?

Jā, piemēro! Ir jāsaprot, ka neatkarīgi no tā, vai konkrētais pakalpojums attiecīgajā mēnesī tiek vai netiek piegādāts dzīvoklim, kopējā norēķinu sistēma tiek uzturēta, maksājumi par iepriekšējo mēnesi pieņemti un skaitītāju rādījumi ievadīti (arī ar 0 patēriņu). Arī maksājumu kontrole, izziņu sagatavošana vai parādu piedziņa tiek veikta neatkarīgi no pakalpojuma atsevišķos mēnešos. Turklāt, maksa par tiešajiem norēķiniem tiek aprēķināta automātiski visiem mājas dzīvokļu īpašniekiem.

Vai maksu par norēķinu konta apkalpošanu nevar iekļaut kopējā ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifā?

Nē, nevar! Normatīvie akti skaidri nosaka, ka pakalpojumu sniedzēja atbildības robeža beidzas pie daudzdzīvokļu mājas sienas un norēķini tiek veikti, pamatojoties uz komercuzskaites mēraparāta rādījumiem. Jebkuras izmaksas, kas saistītas ar ūdens piegādi katram dzīvoklim, ir aizliegts ietvert pakalpojumu tarifā. Tieši tādēļ Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums paredz pakalpojumu sniedzējiem tiesības iekasēt papildus ekonomiski pamatotu atlīdzību par šo pakalpojumu.