IESNIEGUMS DECENTRALIZĒTĀS KANALIZĀCIJAS SISTĒMAS REĢISTRĀCIJAI

INFORMĀCIJA

Jāreģistrē decentralizētās kanalizācijas sistēma: 

kas ir:

 • rūpnieciski izgatavota notekūdeņu attīrīšanas iekārta, kuras attīrītos notekūdeņus novada vidē un kuru kopējā jauda ir mazāka par 5 kubikmetriem diennaktī;
 • septiķis, jeb rūpnieciski ražota vai individuāli izgatavota tvertne ar divām vai vairākām kamerām cilvēka radīto notekūdeņu un fekālo nogulšņu nostādināšanai ar pārplūdi vidē pēc nostādināšanas
 • notekūdeņu krājtvertne, kurā uzkrājas neattīrīti notekūdeņi, septisko tvertņu dūņas, fekālijas vai kanalizācijas sistēmu tīrīšanas atkritumi (turpmāk - notekūdeņi un nosēdumi).

un atrodas šādos Jelgavas novada ciemos:

 • Cenu pagastā - Āne, Brankas, Cenas, Dalbe, Iecēni, Pēternieki, Raubēni, Tetele
 • Elejas pagastā - Eleja;
 • Glūdas pagastā - Nākotne, Dorupe, Zemgale, Viesturciems;
 • Jaunsvirlaukas pagastā - Staļģene, Mežciems; Vecsvirlauka, Dzirnieki, Kārniņi;
 • Kalnciema pagastā - Kalnciems, Kaļķis;
 • Lielplatones pagastā - Lielplatone, Sidrabe;
 • Līvbērzes pagastā - Līvbērze, Tušķi, Vārpa;
 • Ozolnieku pagastā - Ozolnieki;
 • Platones pagastā - Platone, Lielvircava, Poķi;
 • Salgales pagastā - Emburga, Garoza;
 • Sesavas pagastā - Sesava, Bērvircava;
 • Svētes pagastā - Svēte, Jēkabnieki, Atpūta;
 • Valgundes pagastā - Valgunde, Vītoliņi, Tīreļi;
 • Vilces pagastā - Vilce, Ziedkalne;
 • Vircavas pagastā - Vircava, Mazlauki, Oglaine;
 • Zaļenieku pagastā - Zaļenieki

Tātad, ja jums pieder dzīvojamās ēkas vai komercapbūves objekti kādā no minētajiem ciemiem, kuri nav pieslēgti centralizētajai kanalizācijas sistēmai, visticamāk šajos īpašumos ir DKS, kas jāreģistrē. Tāpat jāreģistrē ir sausās tualetes, jeb tautā sauktās "sirsiņmājiņas", ja tās ierīkotas īpašumu pagalmos minēto ciemu teritorijās.

Lai reģistrētu DKS, tās īpašnieks aizpilda iesniegumu. Tā iesniegšanas termiņš JNKU - 2020.gada 30.jūnijs.

PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA

Iesniedzot iesniegumu, klients ir informēts, ka tiek veikta viņa datu apstrāde. Tiesiskais pamats personas datu apstrādei - Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta e apakšpunkts - apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras. Pilnvarojums ir šādos tiesību aktos: 

 • Ūdenssaimniecības pakalpojumu likums, 
 • Ministru kabineta 2017.gada 27.jūnija noteikumi Nr.384 "Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu",
 • Jelgavas novada pašvaldības 2018.gada 25.aprīļa saistošie noteikumi Nr.4 "Decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtība".

Datu apstrādes mērķis - apzināt, reģistrēt un kontrolēt decentralizēto sistēmu īpašnieku (valdītājus), pilnvarotās personas, nekustamajos īpašumos esošās notekūdeņu krājtvertnes un sausās tualetes, lai novērstu vides piesārņojumu. .

Personas datu saņēmējs SIA "Jelgavas novada KU"  Jūsu personas dati tiks glabāti ne ilgāk kā 5 gadus pēc iesnieguma saņemšanas. Nepieciešamības gadījumā Jūsu īpašuma tiesības pārbaudīs Vienotā valsts datorizētā zemesgrāmatā. Informējam, ka Jums ir tiesības pieprasīt no pārziņa piekļuvi saviem personas datiem, labot tos vai dzēst, iebilst pret savu personas datu apstrādi. Ja Jums rodas jautājumi par personas datu aizsardzību vai ja Jūs neesat apmierināts ar Jūsu personas datu apstrādi, Jūs varat sazināties ar JNKU vai arī Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā

Informācija par datu pārzini - SIA "Jelgavas novada KU", VRN 40003410894, juridiskā adrese: Kastaņu iela 2, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Jelgavas novads, LV-3018, tālrunis: 8848, e-pasts: jnku@jnku.lv