PIETEIKUMS APBEDĪŠANAI

INFORMĀCIJA

Pieteikumu aizpilda persona, kura vēlas veikt apbedījumu kādā no Jelgavas novada pašvaldības kapsētām, jaunā kapavietā. 

Vienai personai tiek ierādītas ne vairāk kā 2 apbedījuma vietas. 

Kapavietu rezervēšana netiek paredzēta, tās tiek ierādītas tikai tuvinieka nāves gadījumā, pielikumā pievienojot miršanas apliecību.

Jaunas kapavietas pieejamas tikai atvērtajās kapsētas. Esošajā ģimenes kapavietā var veikt apbedījumu gan atvērtajās, gan daļēji slēgtajās kapsētās. 


*PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA

Iesniedzot pieteikumu, klients ir informēts, ka tiek veikta viņa datu apstrāde. Tā nepieciešama līguma, kura līgumslēdzēja puse ir klients, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc klienta pieprasījuma, pirms līguma noslēgšanas. (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta b) apakšpunkts).

Informācija par datu pārzini - SIA "Jelgavas novada KU", VRN 40003410894, juridiskā adrese: Kastaņu iela 2, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Jelgavas novads, LV-3018, tālrunis: 8848, e-pasts: jnku@jnku.lv