PAPILDUS NOTEIKUMI - TIEŠIE MAKSĀJUMI PIEGĀDĀTĀJAM

līguma slēgšanas periods no 2021.gada 15.oktobra


1.Tiešos maksājumus paredz Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma .17.3 pants.

2. Tiešie maksājumi tiek piemēroti gan norēķinus par ūdenssaimniecības, centralizētās siltumapgādes, kā arī sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšanu. Atbilstoši Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma .17.4 panta ceturtajai daļai, tiešie maksājumi Piegādātājam ietver arī papildu pienākumus:

2.1. sagatavot un izsniegt izziņu par maksājumiem;
2.2. sagatavot paziņojumu par parāda esamību un nodot to adresātam;
2.3. savlaicīgi celt tiesā prasību pret dzīvojamās mājas īpašnieku par maksājumu saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi.
2.4. savlaicīgi informēt dzīvojamās mājas īpašniekus par atsevišķa dzīvojamās mājas īpašnieka saistību neizpildi, kas skar vai var skart citu dzīvojamās mājas īpašnieku intereses, kā arī pēc dzīvojamās mājas īpašnieka pieprasījuma sniegt nepārprotamu un pilnīgu informāciju par pakalpojumu.

3. Tiešie maksājumi ir papildu pakalpojums, par kuru Piegādātājs ir tiesīgs noteikt atsevišķu samaksu. Šīs samaksas aprēķins netiek regulēts un nav noteikts tās maksimālais apmērs.

4. Maksu par tiešajiem maksājumiem nosaka Piegādātājs, ņemot vērā paredzamos izdevumus šāda pakalpojuma sniegšanai.

5. Pakalpojums - tiešie maksājumi neietver:

5.1. katra dzīvokļa maksājamās daļas noteikšanu par komunālajiem pakalpojumiem;
5.2. ūdens patēriņa skaitītāja verifikācijas termiņa kontroli;
5.3. ūdens patēriņa starpību sadali;
5.4. dzīvokļos deklarēto vai faktiski dzīvojošo personu skaita kontroli;
5.5. jebkādu pārbaužu veikšanu dzīvojamās mājas iekšpusē, izņemot komercuzskaites mēraparāta pārbaudi;
5.6. ūdens patēriņa starpību noskaidrošanu un/vai novēršanu.

6. Piemērojot tiešos maksājumus norēķinos par sadzīves atkritumu izvešanu, aprēķins tiek veikts atbilstoši dzīvokļos deklarēto personu skaitam, par ko informāciju iesniedz mājas pārvaldnieks, īpašnieku pilnvarotā persona vai personai, kura aprēķina maksājamo daļu.

7. Piemērojot tiešos maksājumus norēķinos par ūdens piegādi un/kanalizācijas novadīšanu, aprēķins tiek veikts atbilstoši dzīvokļos uzstādīto ūdens patēriņa skaitītāju rādījumiem. Ja veidojas ūdens patēriņa starpība, tā tiek sadalīta proporcionāli ūdens patēriņam, kas fiksēts ar dzīvokļos uzstādītajiem ūdens patēriņa skaitītājiem vai proporcionāli dzīvokļu skaitam, ja par to lēmuši mājas īpašnieki.

8. Ja mājas īpašnieki nepiekrīt 7.punktā minētajam starpību sadales veidam, mājas pārvaldnieks, īpašnieku pilnvarotā persona vai personai, kura aprēķina maksājamo daļu, līdz beidzamajai mēneša dienai iesniedz Piegādātājam precīzu dzīvokļu sarakstu, norādot - par kādu ūdens patēriņa starpību jāsedz katram dzīvoklim, ņemot vērā MK noteikumos paredzētos ierobežojumus.

9. Visus iebildumus par ūdens patēriņa skaitītājiem, zudumiem, vai citiem jautājumiem, kas saistīti ar pakalpojumu mājas iekšpusē, adresēt mājas pārvaldniekam. Piegādātājs šo jautājumus neizskata un nerisina.