SADZĪVES ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA - VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

līguma slēgšanas periods no 2021.gada 15.oktobra1. Līguma priekšmets

1.1. KLIENTS pasūta un apmaksā, bet PAKALPOJUMA SNIEDZĒJS veic KLIENTA radīto SA apsaimniekošanu, tas ir, SA savākšanu un nogādāšanu šķirošanai vai uzglabāšanai, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Pakalpojumu sniegšanas kārtība, adreses, izmaksas, apjoms un citi noteikumi ir atrunāti šajā Līgumā.

1.2. Šī līguma ietvaros PAKALPOJUMA SNIEDZĒJS nepieņem šādus atkritumus: šķidros atkritumus (asenizācija); būvniecības atkritumus; lielgabarīta atkritumus; bīstamos atkritumus (akumulatorus, naftas produktus, sprāgstvielas, indīgas un radioaktīvas vielas); dārzu, parku un ielu atkritumus (koku zarus, zāli, lapas, smiltis); riepas; izdedžus; kritušos dzīvniekus.

1.3. SA apsaimniekošana notiek ar konteineru vai PAKALPOJUMA SNIEDZĒJA marķētos maisos. Konteineru iztukšošana un marķēto maisu savākšana tiek organizēta pēc grafika.

1.4. SA pēc to savākšanas ir PAKALPOJUMU SNIEDZĒJA īpašums.

1.5. Informēšanas un paziņošanas kārtība: PAKALPOJUMA SNIEDZĒJS informē KLIENTU par šī Līguma izpildi un citiem ar Līguma izpildi saistītiem jautājumiem, ievietojot paziņojumu PAKALPOJUMA SNIEDZĒJA interneta vietnē.

1.6. KLIENTS piekrīt, ka PAKALPOJUMA SNIEDZĒJS veic KLIENTA personas datu apstrādi ar Līgumu nodibināto saistību īstenošanai un piekrīt personas datu nodošanai trešajām personām normatīvajos aktos paredzēto PAKALPOJUMA SNIEDZĒJA pienākumu izpildei nepieciešamajā apjomā, kas saistīti ar Līguma izpildi.

2. KLIENTA pienākumi un tiesības

2.1. KLIENTS apņemas SA uzkrāšanu veikt tikai PAKALPOJUMA SNIEDZĒJA SA konteinerā vai KLIENTAM piederošā SA konteinerā, ja tā iztukšošana ir saskaņota ar PAKALPOJUMA SNIEDZĒJU un paredzēta šajā līgumā. SA pirms ievietot konteinerā ir jāiesaiņo maisos un šie maisi jāaizsien. Konteinera vākam ir jābūt pilnībā aizvērtam un atkritumus nedrīkst sablietēt.

2.2. PAKALPOJUMA SNIEDZĒJA marķētus SA maisus KLIENTS iegādājas no PAKALPOJUMA SNIEDZĒJA par maksu. SA ir jāiesaiņo marķētos maisos un šie maisi jāaizsien.

2.3. Atkritumu izvešanas dienā (sākot no plkst. 08:00) konteineru vai marķēto maisu novietot blakus brauktuvei (iela, ceļš ārpus iežogotas teritorijas) vietā, kas saskaņota ar PAKALPOJUMA SNIEDZĒJU, un kura segums un izmēri ir atbilstoši kravas transporta pārvietošanās vajadzībām.

2.4. Ja KLIENTS nenovieto SA konteineru vai marķēto maisu atbilstoši līguma 2.3. punktā noteiktajam, PAKALPOJUMA SNIEDZĒJS ir tiesīgs SA neizvest. Šajā gadījumā samaksa par pakalpojumu netiks iekļauta rēķinā, bet tiks piemērots līgumsods 1.00 EUR.

2.5. KLIENTAM ir tiesības rakstiski vai telefoniski atteikt pakalpojumu ne vēlāk kā 1 (vienu) darba dienu pirms konteinera izvešanas dienas. Šajā gadījumā konteinera izvešana netiks veikta un samaksa netiks iekļauta rēķinā, un arī līgumsods netiks piemērots. KLIENTS ir tiesīgs izmantot iepriekš minēto iespēju tikai gadījumā, ja pakalpojuma sniegšana notiek biežāk nekā vienu reizi mēnesī.

2.6. Uzturēt lietošanas kārtībā atkritumu konteineru un nepieļaut konteinera pārkraušanu, atkritumu sablīvēšanu un dedzināšanu tajā.

2.7. SA konteineros ievietotais SA apjoms ir identisks konteineru tilpumam, ja SA konteinera vāks ir aizvērts. SA, kas ievietoti nemarķētos atkritumu maisos un novietoti virs konteinera vai pie tā, netiek savākti.

2.8. Ja KLIENTS kavējis maksājumus ilgāk par diviem mēnešiem, PAKALPOJUMA SNIEDZĒJS ir tiesīgs vienpusīgi pārtraukt SA izvešanu, nepārtraucot Līgumu. SA savākšanas pārtraukšana neatbrīvo KLIENTU no pienākuma norēķināties par pakalpojumu (t.sk. līgumsodu). Šajā gadījumā PAKALPOJUMA SNIEDZĒJAM ir tiesības informēt Jelgavas novada pašvaldību par SA izvešanas pārtraukšanu. SA izvešanas pārtraukšana un PAKALPOJUMA SNIEDZĒJAM piederošu SA konteineru novākšana notiek saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

2.9. KLIENTS ir atbildīgs par tam lietošanā nodoto SA konteineru saglabāšanu. Gadījumā, ja konteiners tiek sabojāts, iznīcināts vai nozaudēts, KLIENTS maksā līgumsodu:

- par 0,12 m2 konteineru - 40 eiro;

- par 0,14 m3 konteineru - 40 eiro;

- par 0,24 m3 konteineru - 50 eiro;

- par 0,66 m3 konteineru 150 eiro.

SA konteineru vērtības norādītas ar PVN. Jauns SA konteiners tiek uzstādīts tikai pēc rēķina apmaksas.

2.10. Ja KLIENTS vēlas mainīt atsevišķus pakalpojuma nosacījumus (piemēram, konteineru skaitu, tilpumu, izvešanas adresi), tad KLIENTS iesniedz PAKALPOJUMA SNIEDZĒJAM rakstisku vai telefonisku pieteikumu.

3. PAKALPOJUMA SNIEDZĒJA pienākumi un tiesības

3.1. PAKALPOJUMA SNIEDZĒJAM ir pienākums SA savākšanas pakalpojumu sniegt atkritumu izvešanas dienā laika posmā no plkst. 08:00 līdz 20:00.

3.2. SA konteiners KLIENTAM tiek nodots 10 darba dienu laikā pēc Līguma spēkā stāšanās dienas, pirms tam telefoniski saskaņojot piegādes nodošanas laiku.

3.3. PAKALPOJUMA SNIEDZĒJAM ir tiesības nesniegt pakalpojumu saskaņotajā laikā un veidā, ja pastāv traucējumi no KLIENTA puses (piemēram, nav pieejams atkritumu konteiners, atkritumu sastāvs un uzkrāšana neatbilst līguma noteikumiem).

3.4. Gadījumā, ja PAKALPOJUMA SNIEDZĒJAM rodas tehniska rakstura problēmas vai kādi citi pamatoti šķēršļi (piemēram, mašīnas bojājums, avārija u.c.), kas traucē pakalpojumu veikt saskaņā ar grafiku, PAKALPOJUMA SNIEDZĒJS SA savākšanu nodrošina iespējami tuvākajās dienās, bet ne vēlāk kā nedēļas laikā. Šajā gadījumā SA papildus apjoms, kas atrodas virs SA konteinera malas un blakus konteineram, ja tas radies šajā punktā minēto apstākļu rezultātā, tiek savākts Līgumā noteiktās maksas apmērā.

3.5. PAKALPOJUMA SNIEDZĒJS nav atbildīgs par SA konteinera iztukšošanu pilnībā, ja SA konteinerā iesaluši atkritumi tā, ka SA konteineru nav iespējams iztukšot, to nesabojājot. Šādā gadījumā KLIENTS maksā PAKALPOJUMA SNIEDZĒJAM maksu kā par izvestu SA konteineru.

3.6. PAKALPOJUMA SNIEDZĒJS apņemas:

3.6.1. saudzīgi izturēties pret KLIENTA objektiem (zaļo zonu apstādījumiem, sētu, iežogojumu).

3.6.2. savlaicīgi un par saviem līdzekļiem veikt SA konteineru nomaiņu un/vai remontu, ja bojājumi radušies PAKALPOJUMA SNIEDZĒJA vainas dēļ vai arī gadījumā, kad SA konteiners dabiski nolietojies.

3.6.3. par atsevišķu samaksu (5,00 eiro, ieskaitot PVN) nodrošināt uzstādīto PAKALPOJUMA SNIEDZĒJAM piederošo SA konteineru iekšpuses mazgāšanu ar dezinficējošu šķīdumu. SA konteineru iekšpuses mazgāšana ir maksas pakalpojums.

3.6.4. pēc SA konteineru iztukšošanas sakopt atkritumu savākšanas vietu, ja tā ir tikusi piesārņota, iztukšojot SA konteinerus.

4. Norēķinu kārtība

4.1. PAKALPOJUMA SNIEDZĒJS ne vēlāk kā līdz 15.datumam izraksta un nosūta KLIENTAM rēķinu par iepriekšējā mēnesī sniegto pakalpojumu. Rēķina apmaksas termiņš - 25.datums. Par samaksas dienu uzskatāma diena, kurā PAKALPOJUMA SNIEDZĒJS savā norēķinu kontā ir saņēmis KLIENTA veikto maksājumu.

4.2. Rēķinus un atgādinājumus PAKALPOJUMA SNIEDZĒJS nosūta KLIENTAM pa pastu uz līgumā norādīto adresi vai, ja KLIENTS ir iesniedzis savu elektronisko pasta adresi, PAKALPOJUMA SNIEDZĒJAM ir tiesības nosūtīt iepriekšminēto informāciju uz e-pastu.

4.3. Ja KLIENTAM rēķins tiek nosūtīts pa pastu, tiek uzskatīts, ka KLIENTS rēķinu ir saņēmis 7.dienā pēc tā nodošanas pastā. PAKALPOJUMA SNIEDZĒJS neuzņemas pasta sūtījumu nesaņemšanas risku. Ja KLIENTS nav saņēmis rēķinu noteiktajā laikā un kārtībā, tas neatbrīvo viņu no pienākuma rēķinu apmaksāt savlaicīgi.

4.4. Ja KLIENTS vēlas iegādāties SA marķētos maisus, maksa par tiem tiek iekļauta kārtējā rēķinā.

4.5. Ja Līguma darbības laikā SA mainās apsaimniekošanas tarifs, PAKALPOJUMA SNIEDZĒJAM ir tiesības vienpusēji izdarīt attiecīgus grozījumus Pakalpojuma apmaksas izcenojumos, par to vismaz vienu mēnesi iepriekš informējot KLIENTU ikmēneša rēķinos, kā arī uzņēmuma tīmekļa vietnē.

5. Līguma darbības termiņš

5.1. Līgums stājas spēkā ar dienu, kad to ir parakstījušas abas puses un ir spēkā bez termiņa ierobežojuma.

5.2. Gadījumā, ja KLIENTS zaudē SA atkritumu radītāja statusu Jelgavas novadā, KLIENTAM ir tiesības izbeigt šo Līgumu, par to rakstiski paziņojot PAKALPOJUMA SNIEDZĒJAM ne vēlāk kā 1 (vienu) mēnesi iepriekš. Šajā gadījumā PAKALPOJUMA SNIEDZĒJAM un KLIENTAM ir pienākums saskaņot un veikt gala norēķinus par pakalpojumiem. Pārmaksas gadījumā PAKALPOJUMA SNIEDZĒJS atmaksā KLIENTAM attiecīgo naudas summu 10 (desmit) darba dienu laikā.

5.3. Līgums tiek izbeigts, ja PAKALPOJUMU SNIEDZĒJS nav tiesīgs sniegt SA apsaimniekošanas pakalpojumus Jelgavas novada administratīvajā teritorijā (netiek noslēgts jauns līgums ar pašvaldību).

6. Pretenzijas un atbildība

6.1. Pretenzijas par pakalpojumiem PAKALPOJUMA SNIEDZĒJAM var iesniegt birojā, nosūtot tās uz e-pastu jnku@jnku.lv vai informējot pa tālruni: 8848.

6.2. Ja KLIENTS kavē maksājumus, PAKALPOJUMA SNIEDZĒJS parāda atgūšanai ir tiesīgs izmantot visus normatīvajos aktos noteiktos līdzekļus. Parāda piedziņas gadījumā KLIENTS sedz PAKALPOJUMA SNIEDZĒJAM visus ar piedziņu saistītus izdevumus saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto.

7. Līguma citi noteikumi

7.1. Jebkuri papildinājumi un grozījumi pie šī Līguma, izņemot šī Līguma 5.2.punktā minēto, iegūst juridisku spēku tikai tajā gadījumā, ja tie noslēgti rakstveidā un tos ir parakstījušas abas Puses.

7.2. Visus strīdus un domstarpības sakarā ar šī Līguma saistību izpildi Puses risina savstarpēju pārrunu veidā. Ja vienošanās netiek panākta, strīdus izskata saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

7.3. Puses tiek atbrīvotas no daļējas vai pilnīgas saistību izpildes, ja šī izpilde rodas nepārvaramu ārkārtēju apstākļu ietekmes rezultātā, kurus Puses nevarēja paredzēt vai novērst.

7.4. Par ārkārtas un nepārvaramas varas apstākļiem tiek uzskatīti gadījumi, ja PAKALPOJUMA SNIEDZĒJS nespēj nodrošināt pakalpojumus KLIENTAM sekojošos gadījumos:

7.4.1. Neatbilstošs ceļa seguma stāvoklis, pa kuru PAKALPOJUMA SNIEDZĒJA autotransportam nav iespējas pārvietoties;

7.4.2. Ļoti zema gaisa temperatūra (zem -300C), kas būtiski apgrūtina transporta kustību vai darba apstākļus;

7.4.3. Uz laiku slēgti piebraucamie ceļi (lieguma, bīstamības vai remontdarbu veikšanas dēļ).

7.5. Ar šī Līguma parakstīšanu spēku zaudē jebkuras iepriekšējas rakstiskas vai mutiskas vienošanās starp Pusēm par šī Līguma priekšmetu.

7.6. Līgums sagatavots divos eksemplāros, no kuriem viens atrodas pie KLIENTA, bet otrs - pie PAKALPOJUMA SNIEDZĒJA.

8. NOBEIGUMA NOTEIKUMI

8.1. Līgums ir sastādīts latviešu valodā, kas Līdzējiem ir saprotama, divos eksemplāros, no kuriem pa vienam glabājas pie KLIENTA un PAKALPOJUMU SNIEDZĒJA. Līgumam ir informatīva rakstura tulkojums krievu valodā, lai sniegtu krievvalodīgiem iedzīvotājiem pilnīgu izpratni par līguma tekstu valsts valodā.

8.2. Visos šajā līgumā neparedzētajos gadījumos Līgumslēdzēji vadās no Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

8.3. Visi Līdzēju strīdi un nesaskaņas, kas var rasties Līguma izpildes gaitā, tiek risināti pārrunu ceļā. Ja Līdzēji šādā veidā vienošanos panākt nespēj, strīdi normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izšķirami Latvijas Republikas tiesās.

8.4. Rūpējoties par dabas un citu resursu taupīšanu, PAKALPOJUMU SNIEDZĒJS nedrukā vai citādi netiražē Atkritumu apsaimniekošanas līguma vispārējos noteikumus, kā arī papildu noteikumus, kas saistīti ar pakalpojumu sniegšanu (ja tādi paredzēti līguma īpašajos noteikumos). Ar tiem KLIENTS var iepazīties PAKALPOJUMU SNIEDZĒJA tīmekļa vietnē: www.jnku.lv, sadaļā Pakalpojumi -> Atkritumu apsaimniekošana. Tie netiek laboti, un (ar norādi - attiecināmi) bez īpaša apstiprinājuma uzskatāmi par šī līguma pielikumiem. Piegādātājs patur tiesības mainīt minēto noteikumu atrašanās vietu tīmekļa vietnē.

8.5. Līgumslēdzēji iepazinušies ar Atkritumu apsaimniekošanas līguma Īpašajiem nosacījumiem, kā arī pārējiem līguma noteikumiem, kas attiecināti uz šo līgumu, piekrīt visiem to noteikumiem un apstiprina to, parakstot līguma Īpašos nosacījumus.

8.6. Ja līguma Īpašie nosacījumi tiek parakstīti papīra formā, tie tiek sagatavoti divos eksemplāros, no kuriem vienu eksemplāru saņem PAKALPOJUMU SNIEDZĒJS , bet otru - KLIENTS. Abiem šā dokumenta eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

8.7. Ja līguma Īpašie nosacījumi tiek parakstīti ar drošu elektronisko parakstu, līguma juridisko spēku regulē normatīvie akti.