ŪDENS ZUDUMI

Kas ir ūdens zudumi?

Ūdens zudumi ir starpība starp dzīvojamās mājas ūdens uzskaites mezglā uzstādītā komercuzskaites mēraparāta rādījumu un ūdens patēriņu, kas noteikts, izmantojot dzīvokļos uzstādītos ūdens patēriņa skaitītājus, ieskaitot arī avārijās un remontā nopludināto ūdens daudzumu.

Kas regulē jautājumus par ūdens zudumiem?

Jautājumus par ūdens zudumiem un to sadalīšanas kārtību regulē 3 Ministru Kabineta noteikumi:

 • 2006.gada 12.decembra noteikumi Nr. 999 par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu " - dzīvokļu īrnieki
 • 2008.gada 9.decembra noteikumi Nr. 1013 "Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu" - mājās, kuru pārvaldīšanu nav pārņēmuši īpašnieki
 • 2015.gada 15.septembra noteikumi Nr. 524 "Kārtība, kādā nosaka, aprēķina un uzskaita katra dzīvojamās mājas īpašnieka maksājamo daļu par dzīvojamās mājas uzturēšanai nepieciešamajiem pakalpojumiem" - mājās, kurās ir īpašnieku pilnvarots pārvaldnieks

Kam jāuzrauga zudumi?

Visos gadījumos ūdens zudumiem jāseko līdzi mājas pārvaldniekam. 

Kad jāsāk meklēt zudumu cēloņus?

Jāskaidro ūdens patēriņa starpības rašanās iemesli, ja ūdens patēriņa sadales aprēķinā trīs mēnešus pēc kārtas veidojas ūdens patēriņa starpība, kas lielāka par 20 %, un ja ir saņemts dzīvojamās mājas īpašnieka iesniegums.

Kas maksā par zudumiem?

Par zudumiem jāsamaksā visiem mājas īpašniekiem solidāri. Ja:

 • dzīvoklī ir uzstādīti ūdens skaitītājs,
 • ūdens skaitītājs ir uzstādīti pareizi
 • ūdens skaitītājs ir verificēts, 
 • dzīvokļu īpašnieks regulāri un savlaicīgi sniedz informāciju par rādījumiem,
 • no ūdens skaitītāja nav noņemta plomba, skaitītājs ir bojāts, noņemts, patvarīgi aizstāts vai ietekmēta skaitītāja darbība.
 • pārvaldnieks netiek traucēts veikt skaitītāja pārbaudi,

- ūdens zudumi tiek sadalīti vienādi atbilstoši dzīvokļu skaitam.

Ja ir viens vai vairāki dzīvokļi, kuriem kaut viens no iepriekš minētajiem nosacījumiem neizpildās, ūdens starpību sadala uz šiem dzīvokļiem

Šaubas par kopējā ūdens skaitītāja rādījumu precizitāti

Pamatojoties uz Ministru Kabineta 2016. gada 22. marta noteikumu Nr. 174 "Noteikumi par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanu" 37.punktu, ja radušās šaubas par komercuzskaites mēraparāta precizitāti, ir tiesības rakstiski pieprasīt mēraparāta pirmstermiņa verificēšanu. Izdevumus, par šo verificēšanu, sedz:

 • JNKU, ja mēraparāts tiek atzīts par lietošanai nederīgu;
 • pakalpojuma lietotājs, ja mēraparāts tiek atzīts par lietošanai derīgu 

Kas ir ūdens zudumi?

Ūdens zudumi ir starpība starp dzīvojamās mājas ūdens uzskaites mezglā uzstādītā komercuzskaites mēraparāta rādījumu un ūdens patēriņu, kas noteikts, izmantojot dzīvokļos uzstādītos ūdens patēriņa skaitītājus, ieskaitot arī avārijās un remontā nopludināto ūdens daudzumu.  

Kas regulē jautājumus par ūdens zudumiem?

Jautājumus par ūdens zudumiem un to sadalīšanas kārtību regulē Ministru Kabineta 2015.gada 15.septembra noteikumi Nr. 524 "Kārtība, kādā nosaka, aprēķina un uzskaita katra dzīvojamās mājas īpašnieka maksājamo daļu par dzīvojamās mājas uzturēšanai nepieciešamajiem pakalpojumiem" (turpmāk - MK noteikumi)


Skaitītāja rādījumi tiek iesniegti laicīgi un skaitītājs ir verificēts

MK noteikumu 10.1.punkts - ūdens patēriņa starpība tiek sadalīta proporcionāli dzīvokļu skaitam.

3 mēnešus pēc kārtas nav iesniegti skaitītāja rādījumi

MK noteikumu 11.1.punkts - ūdens patēriņa starpību sadala starp dzīvojamās mājas īpašniekiem kuri nav iesnieguši informāciju par ūdens skaitītāja rādījumu dzīvojamās mājas īpašnieka noteiktajā termiņā, bet ne mazāk kā trīs mēnešus pēc kārtas.

Ūdens skaitītājs nav uzstādīts

MK noteikumu 11.2.punkts - ūdens patēriņa starpību sadala starp dzīvojamās mājas īpašniekiem, kuru dzīvokļos ūdens patēriņa skaitītāji nav uzstādīti.


Ūdens zudumi, ja ūdens skaitītājs nav uzstādīts

MK noteikumu 11.3.punkts - ūdens patēriņa starpību sadala starp dzīvojamās mājas īpašniekiem,  kuri atkārtoti nav ļāvuši veikt dzīvoklī uzstādīto ūdens patēriņa skaitītāju pārbaudi.

Ūdens zudumi, ja nav verificēts ūdens skaitītājs

MK noteikumu 11.4.punkts - ūdens patēriņa starpību sadala starp dzīvojamās mājas īpašniekiem, kuru dzīvokļos esošo ūdens patēriņa skaitītāju pārbaudē konstatēts, ka tie nav verificēti triju mēnešu laikā pēc verificēšanas termiņa beigām.

Ūdens zudumi, ja bojāta vai noņemta plomba

MK noteikumu 11.4.punkts - ūdens patēriņa starpību sadala starp dzīvojamās mājas īpašniekiem, kuru dzīvokļos esošo ūdens patēriņa skaitītāju pārbaudē konstatēts, ka tie tie nav noplombēti, vai to plombējums ir bojāts.


Ūdens zudumi, ja bojāts ūdens skaitītājs

MK noteikumu 11.4.punkts - ūdens patēriņa starpību sadala starp dzīvojamās mājas īpašniekiem, kuru dzīvokļos esošo ūdens patēriņa skaitītāju pārbaudē konstatēts, ka tie ir bojāti.

Kam jāseko zudumiem un kad tie jānovērš?

MK noteikumu 14.punkts - zudumiem seko līdzi mājas pārvaldnieks.

Jāskaidro ūdens patēriņa starpības rašanās iemesli, ja ūdens patēriņa sadales aprēķinā trīs mēnešus pēc kārtas veidojas ūdens patēriņa starpība, kas lielāka par 20 %, un ja ir saņemts dzīvojamās mājas īpašnieka iesniegums .

Šaubas par kopējā ūdens skaitītāja rādījumu precizitāti 

Pamatojoties uz Ministru Kabineta 2016. gada 22. marta noteikumu Nr. 174 "Noteikumi par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanu" 37.punktu, ja radušās šaubas par komercuzskaites mēraparāta precizitāti, ir tiesības rakstiski pieprasīt mēraparāta pirmstermiņa verificēšanu. Izdevumus, par šo verificēšanu, sedz: 

 • JNKU, ja mēraparāts tiek atzīts par lietošanai nederīgu;
 • pakalpojuma lietotājs, ja mēraparāts tiek atzīts par lietošanai derīgu