ŪDENSSAIMNIECĪBAS LĪGUMS - PAPILDU NOTEIKUMI PAAUGSTINĀTA PIESĀRŅOJUMA RISKA OBJEKTIEM

līguma slēgšanas periods no 2021.gada 15.oktobra


Notekūdeņu novadīšanas papildu kontrole

1. Kanalizācijas pakalpojumu Lietotājiem jāievēro šādas prasības:

1.1. jāorganizē notekūdeņu nogulšņu droša glabāšana un to savlaicīga izvešana;
1.2. jādrošina Lietotāja pārstāvja klātbūtni notekūdeņu paraugu ņemšanas laikā;
1.3.notekūdeņu paraugu drīkst ņemt tikai Piegādātāja pārstāvja klātbūtnē.

2. Piegādātājs:

2.1. nosaka notekūdeņu paraugu ņemšanas vietas (kontrolakas) atbilstoši kanalizācijas tīklu shēmai, saskaņojot to ar kanalizācijas pakalpojumu Lietotāju.
2.2. nosaka notekūdeņu paraugu ņemšanas periodiskumu un kārtību atbilstoši analīžu nepieciešamībai un tehniskajām iespējām.
2.3. nosaka, kādas piesārņojošas vielas tiks noteiktas notekūdeņu ķīmiskajās analīzēs, izveidojot attiecīgu šo vielu sarakstu.
2.4. kontrolē Lietotāja novadāmo notekūdeņu piesārņojošo vielu maksimāli pieļaujamās koncentrācijas. Ja pakalpojumu sniedzēja notekūdeņu kvalitātes kontroles laboratorijā konstatē, ka piesārņojošo vielu daudzums Lietotājs novadāmajos notekūdeņos pārsniedz noteikto normu, Piegādātājs analīžu veikšanai izsauc akreditētu laboratoriju. Lietotājs apmaksā Piegādātāja izsauktās akreditētās laboratorijas veiktās notekūdeņu ķīmiskās analīzes.

3. Kanalizācijas pakalpojumu Lietotājs ir tiesības ņemt paralēlu notekūdeņu paraugu atbilstoši notekūdeņu ņemšanas metodikai un veikt analīzes neatkarīgā akreditētā laboratorijā. Lietotāja ir pienākums pieaicināt Piegādātāja pārstāvi notekūdeņu parauga ņemšanai, kā arī iesniegt Piegādātājam veikto analīžu rezultātus.

4. Notekūdeņu analīžu rezultāti ir spēkā līdz nākamajai notekūdeņu pārbaudei, bet ne ilgāk kā 3 mēnešus.

5. Piegādātājs veic atkārtotu notekūdeņu pārbaudi, pamatojoties uz kanalizācijas pakalpojumu Lietotāja iesniegumu, ja ir ievēroti šādi nosacījumi:
5.1. likvidēti iemesli, kas rada palielinātu piesārņojošu vielu daudzumu notekūdeņos;
5.2. samaksāts par atkārtotas analīzes veikšanu;
5.3. papildus samaksāta maksa par virsnormas piesārņojumu.