ŪDENSSAIMNIECĪBAS LĪGUMS - VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

līguma slēgšanas periods no 2021.gada 15.oktobra


1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. Piegādātājs apņemas nodrošināt Līguma par ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu Īpašo nosacījumu 3.punktā minētos ūdenssaimniecības pakalpojumus (turpmāk - Pakalpojums) objektam, kas norādīts līguma īpašo nosacījumu 1.punktā (turpmāk - objekts), līdz piederības robežai. 

1.2. Piederības robeža ir:
1.2.1. ūdensapgādes tīkliem - zemes gabala robeža uz kura atrodas objekts, savukārt daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām - līdz mājas ārējai sienai;
1.2.2. kanalizācijas tīkliem - zemes gabala robeža uz kura atrodas objekts, savukārt daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām - līdz pirmajai satekakai, skaitot no maģistrālo kanalizācijas tīklu pievada.

2. PIEGĀDĀTĀJA PIENĀKUMI

2.1. Nodrošināt Pakalpojumu atbilstoši šā līguma noteikumiem un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

2.2. Vismaz vienu dienu iepriekš paziņot Lietotājam par plānotu ūdens padeves pārtraukumu, ja tā ilgst ilgāk par 8 stundām.

3. PIEGĀDĀTĀJA TIESĪBAS

3.1. Uz laiku pārtraukt Pakalpojuma sniegšanu, neinformējot Lietotāju, šādos gadījumos:

3.1.1. elektroenerģijas piegādes pārtraukums,
3.1.2. avārija maģistrālajos tīklos,
3.1.3. palielināta ūdens piegāde ugunsgrēka dzēšanai,
3.1.4. dabas katastrofa, nepārvarama vara.
3.2. Pārtraukt pakalpojuma sniegšanu objektam, informējot Lietotāju normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, ja pilnībā netiek veikti norēķini par saņemtajiem pakalpojumiem.
3.3. Reizi gadā, iepriekš saskaņojot ar Lietotāju, veikt uzstādīto ūdens patēriņa skaitītāju (turpmāk tekstā - mērierīču) pārbaudi, lai pārliecinātos par to atbilstību Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, faktisko rādījumu un plombas tehnisko stāvokli.

4. LIETOTĀJS APŅEMAS

4.1. Ik mēnesi, laika posmā no 25. līdz mēneša pēdējam datumam informēt Piegādātāju par komercuzskaites mēraparāta rādījumiem kādā no veidiem:

Pašapkalpošanās portālā - mans.jnku.lv
E-pastā - info@jnku.lv
Sūtot SMS uz numuru 25144086

4.2. Lietotājs neinformē Piegādātāju par komercuzskaites mēraparāta rādījumiem, ja Piegādātājs ir uzstādījis attālinātās nolasīšanas ierīci un pats veic komercuzskaites mēraparāta rādījumu nolasīšanu.

4.3. Nodrošināt Piegādātāja speciālistu piekļuvi mērierīcēm, atbilstoši šā līguma 3.3.punkta nosacījumiem.

5. MAKSĀJUMI

5.1. Norēķini par objektam nodrošinātajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem tiek veikti, saskaņā ar tarifiem, kas ir apstiprināti ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas lēmumu;

5.2. Piegādātājam ir tiesības mainīt tarifus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Informācijas par tarifu maiņu tiek publicēta Pakalpojumu sniedzēja tīmekļa vietnē, ikmēneša pakalpojumu rēķinos, kā arī pašvaldības tīmekļa vietnē.

6. PAKALPOJUMU UZSKAITE UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

6.1. Piegādātā ūdens apjoms tiek noteikts atbilstoši objektos uzstādītājiem komercuzskaites mēraparāta rādījumiem.

6.2. Novadīto kanalizācijas notekūdeņu daudzums tiek aprēķināts atbilstoši patērētajam ūdens daudzumam, attiecībā 1:1. Ja daļa no Lietotājam piegādātā ūdens apjoma objektīvu iemeslu dēļ netiek novadīta kanalizācijā, lai veiktu kanalizācijas notekūdeņu uzskaiti, Lietotājs, saskaņojot ar Piegādātāju, uz kanalizācijas izvada par saviem līdzekļiem uzstāda, uztur un ferificē plūsmas mērītāju. Šajā gadījumā novadītais kanalizācijas apjoms tiek aprēķināts atbilstoši plūsmas mērītāja rādījumiem.
6.3. Pakalpojumu rēķins tiek izrakstīts ik mēnesi līdz 10.datumam par iepriekšējā mēnesī sniegtajiem pakalpojumiem.
6.4. Pakalpojumu rēķinu samaksas termiņš ir mēneša 25.datums.
6.5. Samaksa par pakalpojumu veicama ar pārskaitījumu uz rēķinos norādītajiem bankas kontiem vai skaidrā naudā norēķinu punktos.
6.6. Gadījumos, kad savlaicīgi netiek sniegta informācija par mērierīču rādījumiem, ūdens patēriņš tiek aprēķināts, atbilstoši kārtībai kādā to paredz spēkā esošie normatīvie akti.
6.7. Gadījumos, ja objekts ir daudzdzīvokļu dzīvojamā māja un norēķini tiek veikti patstāvīgi ar katru dzīvokļa īpašnieku (turpmāk tekstā - Tiešie maksājumi), veidojoties starpībai starp objekta kopējā ūdens skaitītāja rādījumu un dzīvokļu īpašumos ar skaitītājiem noteikto ūdens patēriņu, ieskaitot arī avārijās un remontā nopludināto ūdens daudzumu (turpmāk - ūdens patēriņa starpība), tiek veikts ūdens patēriņa pārrēķins, atbilstoši metodikai kādu to paredz spēkā esošie normatīvie akti.
6.8. Gadījumos, kad savlaicīgi netiek veikti norēķini par pakalpojumiem, Piegādātājs ir tiesīgs aprēķināt nokavējuma procentus. Nokavējuma procentu apmērs ir 0.1% dienā no aprēķinātās, bet nesamaksātās parāda summas.
6.9. Gadījumos, kad netiek veikti norēķini par pakalpojumiem 3 mēnešus pēc kārtas, Piegādātājs bez brīdinājuma nodod parāda piedziņu ārpustiesas parādu piedziņas kompānijai, ieskaitot visus parāda piedziņas procesam nepieciešamos personas datus.
6.10. Gadījumos, kad ar daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas īpašnieku kopības lēmumu, ar Piegādātāju tiek veikti Tiešie maksājumi, Piegādātājs katram dzīvokļa īpašniekam ik mēnesi aprēķina maksu par tiešajiem norēķiniem, atbilstoši apstiprinātajam cenrādim, kas publicēts Piegādātāja tīmekļa vietnē. Šis nosacījums neattiecas uz norēķiniem ar individuālo dzīvojamo māju īpašniekiem.

7. LĪGUMA GROZĪŠANAS, PAPILDINĀŠANAS UN ATCELŠANAS KĀRTĪBA

7.1. Visiem šī līguma grozījumiem un papildinājumiem ir juridisks spēks tikai tādā gadījumā, ja tie izdarīti rakstveidā un tos parakstījuši abi Līgumslēdzēji. Šādā veidā noformēti, tie kļūst par šī līguma pielikumiem un tā neatņemamām sastāvdaļām.

8. LĪGUMSLĒDZĒJU ATBILDĪBA, ZAUDĒJUMU ATLĪDZĪBA UN STRĪDU IZŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA

8.1. Līgumslēdzēji apņemas izpildīt šajā līgumā paredzētās saistības.

8.2. Ja kādam no Līgumslēdzējiem radušies zaudējumi tāpēc, ka otrs nepilda savas saistības, vainīgais atlīdzina otram šā līguma izpildes gaitā radušos un ar šo līgumu saistītos zaudējumus. Par saistību pārkāpumiem, kā arī par otram nodarītajiem zaudējumiem Līgumslēdzēji ir savstarpēji materiāli atbildīgi saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
8.3. Līgumslēdzēji apņemas visas savstarpēji radušās domstarpības risināt abpusējas vienošanās ceļā, bet gadījumā, ja tas nav izdarāms, strīds jānodod izskatīšanai Latvijas Republikas tiesu instancēs.
8.4. Ja šis līgums tiek izbeigts kāda Līgumslēdzēja vainas dēļ, tad tas atlīdzina otram Līgumslēdzējam visus ar šādu līguma atcelšanu radušos zaudējumus.

9. NOBEIGUMA NOTEIKUMI

9.1. Visos šajā līgumā neparedzētajos gadījumos Līgumslēdzēji vadās no Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

9.2. Rūpējoties par dabas un citu resursu taupīšanu, Piegādātājs nedrukā vai citādi netiražē Ūdenssaimniecības pakalpojuma līguma vispārējos noteikumus, kā arī papildu noteikumus, kas saistīti ar pakalpojumu sniegšanu. Ar tiem Lietotājs var iepazīties Piegādātāja tīmekļa vietnē: www.jnku.lv, sadaļā Pakalpojumi ® Ūdens kanalizācija, tie netiek laboti, un (ar norādi - attiecināmi) bez īpaša apstiprinājuma uzskatāmi par šī līguma pielikumiem. Piegādātājs patur tiesības mainīt minēto noteikumu atrašanās vietu tīmekļa vietnē.
9.3. Līgumslēdzēji iepazinušies ar līguma par Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu Īpašajiem nosacījumiem, kā arī pārējiem līguma noteikumiem, kas attiecināti uz šo līgumu, piekrīt visiem to noteikumiem un apstiprina to, parakstot līguma Īpašos nosacījumus.
9.4. Ja līguma Īpašie nosacījumi tiek parakstīti papīra formā, tie tiek sagatavoti divos eksemplāros, no kuriem vienu eksemplāru saņem Piegādātājs, bet otru - Lietotājs. Abiem šā dokumenta eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.
9.5. Ja līguma Īpašie nosacījumi tiek parakstīti ar drošu elektronisko parakstu, līguma juridisko spēku regulē normatīvie akti.