ŪDENSSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMI

Klients iegādājies vai jau dzīvo dzīvo savrupmājā, kurai jau ir pieslēgums centralizētajam ūdensvadam (kanalizācijai) un vēlas noslēgt līgumu par ūdenssaimniecības pakalpojumu izmantošanu? 

Nepieciešams aizpildīt pieteikumu mājas lapā "Pieteikums līguma noslēgšanai par ūdenssaimniecības pakalpojumu saņemšanu". Sagatavotais līgums tiks nosūtīts parakstīšanai tādā veidā, kā norādīts pieteikumā.

Pēc tam, kad JNKU tiek saņemts parakstīts līguma eksemplārs, klientu speciālisti dod norādījumus attiecīgā iecirkņa vadītājam - uzstādīt komerzuskaites mēriekārtu (ūdens skaitītāju), ja tāds nav uzstādīts un uzsāk pakalpojumu sniegšanu

Privātmājā deklarēti 2 cilvēki, ir pieslēgums JNKU tīkliem, taču ūdens skaitītājs mājā nav uzrādīts. Kādēļ aukstais ūdens un kanalizācija tiek aprēķināta par 30 kubikmetriem? 

Jelgavas novada pašvaldības saistošie noteikumi nosaka, ka savrupmājā, kurā nav uzstādīta komercuzskaites mēriekārta (ūdens skaitītājs), ūdens patēriņš tiek noteikts - 15 m³/mēnesī par katru deklarēto personu.

Ūdenssaimniecības pakalpojumu likums nosaka ka privātmājas īpašniekam ir jāizbūvē komercuzskaites mēraparāta mezgls, kurā ir uzstādāma mērierīce.
Ja šāds mezgls nav izbūvēts, un ūdens skaitītāju nebūs kur uzstādīt, JNKU ir tiesības pārtraukt ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu.
Izmaksas par mezgla izbūvi jāsedz privātmājas īpašniekam. 

Klients dzīvo privātmājā, kurai nav pieslēgums centralizētajam ūdensvadam (kanalizācijai), taču no mājas saprātīgā attālumā ir JNKU ūdens un kanalizācijas tīkli. Kā rīkoties, ja klients vēlas pie šiem tīkliem pieslēgties? 

Nepieciešams aizpildīt pieteikumu mājas lapā "Pieteikums tehnisko noteikumu izsniegšanai". Sagatavotie tehniskie noteikumi tiek nosūtīti veidā, kādā norādīts pieteikumā.

Pēc Tehnisko noteikumu saņemšanas klients par saviem līdzekļiem izbūvē pievadu no JNKU tīkliem līdz savam īpašumam, kā arī komercuzskaites mērieriekārtas mezglu. Pēc būvdarbu pabeigšanas, JNKU pārstāvis uzstāda komercuzskaites mēriekārtu, pieslēdz izbūvēto pievadu pie attiecīgajiem JNKU tīkliem un uzsāk pakalpojuma sniegšanu.


Vai ir jāseko savrupmājā uzstādītā komercuzskaites mēraparāta verifikācijas termiņam? Vai par šī skaitītāja maiņu klientam jāmaksā? 

Nē, klientam jāseko verifikācijas termiņam! JNKU rīcībā šāda informācija ir, un speciālisti īsi pirms verifikācijas termiņa beigām ar klientu sazināsies, lai precizētu laiku, kad tiks mainīts skaitītājs.

Par komercuzskaites mēriekārtas uzstādīšanu vai nomaiņu klientam nav jāmaksā. Ja mājā ir uzstādīti vēl citi ūdens skaitītāji, piemēram, kas uzskaita dārza laistīšanai patērēto ūdeni, par to nomaiņu gan būs jāsamaksā klientam.

Klients dzīvo savrupmājā un aizmirsis nodot ūdens skaitītāja rādījumus no 25.datuma līdz mēneša beigām. Ko darīt? 

Ja rādījumi netiek iesniegti 3 mēnešus pēc kārtas, šajā periodā tiek aprēķināts vidējais patēriņš par iepriekšējiem 12 mēnešiem.

Ja rādījumi netiek iesniegti ilgākā laika posmā, īpašumam var tikt pārtraukta pakalpojumu sniegšana. 

Kāpēc katru nakti laika posmā no 01:00 līdz 03:00 ir traucēta ūdens padeve? 

Lai nodrošinātu dzeramā ūdens kvalitāti atbilstoši normatīvo aktu prasībām, vietās kur dzeramā ūdens sagatavošanai ir uzstādīti atdzelžošanas filtri, katru nakti tiek veikts filtru skalošanas process, jo laika posmā no 01:00 līdz 03:00 ir vismazākais dzeramā ūdens patēriņš