Decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrācija

2019-08-14

Nu jau vairāk, kā 2 gadus ir spēkā Ministru Kabineta noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu. Tāpat pagājušā gadā tika pieņemti Jelgavas novada pašvaldības saistošie noteikumi - Decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtība. Šo noteikumu mērķis ir skaidrs - nepieļaut neattīrītu notekūdeņu nonākšanu vidē ar visām no tā izrietošajām sekām..

Savukārt šī raksta uzdevums ir informēt iedzīvotājus par normatīvajos aktos noteikto prasību - decentralizētās kanalizācijas sistēmu (turpmāk - DKS) reģistrāciju. Jelgavas novadā reģistra uzturēšana ir deleģēta SIA "Jelgavas novada KU", ko uzņēmums ir uzsācis darīt.

Lai saprastu vai minētie normatīvie akti uzliek par pienākumu kaut ko reģistrēt, ir jānoskaidro vai Jūsu īpašumā esošā DKS atbilst 2 nosacījumiem - DKS veids un tā atrašanās vieta.

Ir jārģistrē DKS, kas ir:

 • rūpnieciski izgatavota notekūdeņu attīrīšanas iekārta, kuras attīrītos notekūdeņus novada vidē un kuru kopējā jauda ir mazāka par 5 kubikmetriem diennaktī;
 • septiķis, jeb rūpnieciski ražota vai individuāli izgatavota tvertne ar divām vai vairākām kamerām cilvēka radīto notekūdeņu un fekālo nogulšņu nostādināšanai ar pārplūdi vidē pēc nostādināšanas
 • notekūdeņu krājtvertne, kurā uzkrājas neattīrīti notekūdeņi, septisko tvertņu dūņas, fekālijas vai kanalizācijas sistēmu tīrīšanas atkritumi (turpmāk - notekūdeņi un nosēdumi).

un atrodas šādos Jelgavas novada ciemos:

 • Elejas pagastā - Eleja;
 • Glūdas pagastā - Nākotne, Dorupe, Zemgale, Viesturciems;
 • Jaunsvirlaukas pagastā - Staļģene, Mežciems; Vecsvirlauka, Dzirnieki, Kārniņi;
 • Kalnciema pagastā - Kalnciems, Kaļķis;
 • Lielplatones pagastā - Lielplatone, Sidrabe;
 • Līvbērzes pagastā - Līvbērze, Tušķi, Vārpa;
 • Platones pagastā - Platone, Lielvircava, Poķi;
 • Sesavas pagastā - Sesava, Bērvircava;
 • Svētes pagastā - Svēte, Jēkabnieki, Atpūta;
 • Valgundes pagastā - Valgunde, Vītoliņi, Tīreļi;
 • Vilces pagastā - Vilce, Ziedkalne;
 • Vircavas pagastā - Vircava, Mazlauki, Oglaine;
 • Zaļenieku pagastā - Zaļenieki

Tātad, ja jums pieder dzīvojamās ēkas vai komercapbūves objekti kādā no minētajiem ciemiem, un šie objekti nav pieslēgti centralizētajai kanalizācijas sistēmai, visticamāk šajos īpašumos ir DKS, kas jāreģistrē. Tāpat jāreģistrē ir sausās tualetes, jeb tautā sauktās "sirsiņmājiņas", ja tās ierīkotas īpašumu pagalmos minēto ciemu teritorijās.

Ja DKS atrodas apdzīvotās teritorijās, kurām nav piešķirts ciema statuss, tās nav jāreģistrē.

Tiem, kas sapratuši, ka viņu īpašumā esošās DKS ir jāreģistrē, rīcība ir vienkārša - jāaizpilda attiecīgs iesniegums, kurš jāiesniedz SIA "Jelgavas novada KU". Beidzamais iesnieguma aizpildīšanas un iesniegšanas termiņš 2021.gada 30 novembris.

Visērtāk iesniegumu var aizpildīt tieši JNKU tīmekļa vietnē, līdzīgi kā pieteikumus pakalpojumu sniegšanai. Savukārt tiem, kas vēlas iesniegumu aizpildīt ar pildspalvu, iesnieguma forma ir pieejama kā JNKU iecirkņu birojos Kalnciemā, Elejā, Staļģenē un Nākotnē, tā JNKU tīmekļa vietnē

Aizpildīto iesniegumu var iesniegt JNKU jebkādā no minētajiem veidiem:

 • personīgi JNKU centrālajā birojā, Jelgavā, Lielā ielā 5/7,
 • personīgi kādā no JNKU iecirkņu birojiem,
 • pa pastu uz JNKU centrālajā biroja adresi, Jelgavā, Lielā ielā 5/7, LV-3001
 • uz JNKU biroja e-pastu jnku@jnku.lv kā elektroniski parakstītu dokumentu .

Vienlaicīgi vēršam uzmanību uz normatīvajos aktos noteiktajām prasībām DKS apsaimniekošanai.

Vispārējo prasību ietvaros, DKS īpašnieks (vai valdītājs):

 • atbild par DKS ekspluatāciju atbilstoši vides aizsardzības un šo noteikumu prasībām;
 • par saviem līdzekļiem nodrošina attiecīgās DKS apkopi un remontu;

Ja lietotas tiek rūpnieciski izgatavotas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, papildus jānodrošina:

 • normatīvajos aktos noteiktie atbilstību apliecinošie dokumenti;
 • ekspluatācija, atbilstoši ražotāja tehniskajai dokumentācijai;
 • lai iekārtā esošās dūņas ir aktīvas un nav tādu apstākļu, kas pasliktinātu notekūdeņu attīrīšanas kvalitāti un izplūstošo notekūdeņu sastāvu;
 • tehnisko apkopi reizi gadā, ko veic komersants, kas specializējies šādu darbu izpildē;

Ja tiek izmantots septiķis, papildus jānodrošina, ka notekūdeņi vidē tiek novadīti tikai caur speciāli ierīkotu infiltrācijas sistēmu - filtrācijas laukiem, apakšzemes filtrējošām drenām, smilts-grants filtriem, filtrācijas grāvjiem un akām, niedru laukiem.

Savukārt, ekspluatējot notekūdeņu krājtvertni, papildus jāraugās, lai tā ir hermētiska, un jāiztukšo tik regulāri, lai nepieļautu notekūdeņu noplūšanu, iztecēšanu vai iesūkšanos grunts slāņos, kā arī nepatīkamo smaku izplatīšanos vidē.

Gan septiķu, gan notekūdeņu krājtvertņu īpašnieki par saviem līdzekļiem nodrošina savākto notekūdeņu un nosēdumu regulāru nodošanu asenizatoram.

Minimālais notekūdeņu, nosēdumu izvešanas biežums no:

 • septiķa ir viena reize gadā, kur izvedamais apjoms ir vismaz 70% no septiķa darba tilpuma;
 • krājtvertnēm nosakāms saskaņā ar formulu:

I = BxK/A, kur

I - izvešanas reizes gadā, rezultātu noapaļojot uz veseliem skaitļiem;

A - tvertnes tilpums kubikmetros;

B - deklarēto personu skaits

K - personas ūdens patēriņš gadā:

 • ja ūdens patēriņam uzskaitei tiek izmantoti ūdens patēriņa skaitītāji, patēriņu nosaka pēc šo skaitītāju rādījumiem;
 • ja ūdens patēriņa skaitītāji nav uzstādīti, ūdens patēriņu nosaka 18 m3/gadā vienai personai.

SIA "Jelgavas novada KU" bez DKS reģistrēšanas, ir deleģēts pienākums arī veikt šo sistēmu uzraudzību un kontroli. Tās ietvaros pašvaldībai regulāri tiks sniegta tiks sniegta informācija par īpašumiem, kuru īpašnieki:

 • nav reģistrējuši decentralizētās kanalizācijas sistēmas;
 • nav nodrošinājuši notekūdeņu un nosēdumu izvešanu minimālajā biežumā.

Būtiski ir atcerēties, ka par normatīvajos aktos noteikto prasību neievērošanu, pašvaldības saistošajos noteikumos ir paredzēta arī administratīvā atbildība.