Decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrēšana

2022-02-24

Joprojām turpinās pieteikumu pieņemšana Decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrēšanai. Tā kā reģistra veidošanu un uzturēšanu visā Jelgavas novadā ir pārņēmusi SIA "Jelgavas novada KU", aicinām pieteikumu aizpildīt šeit.

Decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrēšanu paredz Ministru kabineta (MK) "Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu".

Ja tehniskie dati nav zināmi

Iespējams, ir situācijas kad nav zināms krājtvertnes tilpums, īpašniekam nav iekārtas ražotāja tehniskās dokumentācijas u.tml. Īpašniekiem, kuru rīcībā nav iekārtas ražotāja tehniskās dokumentācijas, jāorganizē atbilstoši sertificēta komersanta (ūdensapgādes un kanalizācijas nozares speciālista) apsekojums šādai decentralizētajai kanalizācijas sistēmai, kurš izsniegs decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašniekam apliecinājumu par iekārtas tehnisko stāvokli un norādījumus tās ekspluatācijai (informāciju par sertificētiem speciālistiem var atrast vietnē bis.gov.lv sadaļā "būvspeciālistu reģistrs").

Ja iekārtas tehniskais stāvoklis neatbilst šo noteikumu un normatīvo aktu prasībām par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī, decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašniekam, ja nepieciešams, būs jāveic sistēmas pārbūve vai jaunas decentralizētās kanalizācijas sistēmas izbūve vai uzstādīšana.

Kas mainīsies krājtvertnes izvešanā, kā kontrolēs noteikumu izpildi?

Mājsaimniecībām būs jāslēdz līgums par izvešanu ar pašvaldībā reģistrētu pakalpojuma sniedzēju par kanalizācijas bedru iztukšošanu.

Reģistrējoties sniegtās ziņas un noteiktā izvešanas biežuma ievērošanu kontrolēs SIA "Jelgavas novada KU". Neiekļaušanās pašvaldības organizētajā DCKS uzskaitē tiks kvalificēta kā administratīvais pārkāpums. Jelgavas novada pašvaldības policijai un būvvaldei būs tiesības noformēt administratīvā pārkāpuma protokolu, bet lēmumu par soda piemērošanu pieņems novada Administratīvā komisija.

Kāds ir ieguvums no decentralizēto kanalizācijas sistēmas reģistrācijas

Patlaban valstī problēmu rada tas, ka šīs sistēmas netiek pārraudzītas - vai neattīrīti notekūdeņi netiek novadīti vidē vai arī nelegāli iepludināti centralizētajās kanalizācijas sistēmās. Mēdz būt, ka krājtvertnes ir pārplūdušas, smird, un kaimiņiem jāuztraucas par sava dzeramā ūdens kvalitāti urbumā vai akā. Vairākumā gadījumu kanalizācijas tvertnes nav hermētiskas un to saturs drenējas gruntī. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā ar šiem MK noteikumiem vēlas uzlabotu situāciju kopumā, kontroles funkciju nodod pašvaldību pārziņā.