Informācija par kanalizācijas pieslēgumu ierīkošanu Elejā

2018-09-18

Ņemot vērā, ka darbi kanalizācijas tīklu paplašināšanā Elejas ciemā norit pilnā sparā un iedzīvotājiem drīzumā tiks piedāvāta iespēja veikt individuālos pieslēgumus objektiem, SIA "Jelgavas novada KU" ir sagatavojusi informāciju apkopotā veidā, lai izskaidrotu pieslēguma izbūvei nepieciešamās darbības un sagatavojamo dokumentāciju.

 1. Tehnisko noteikumu pieprasīšana un izstrāde

  Tehnisko noteikumu pieprasījums klātienē iesniedzams SIA "Jelgavas novada KU" Klientu apkalpošanas centros - Lielā ielā 5/7, Jelgavā un Bauskas ielā 3, Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas novadā vai uzņēmuma mājaslapā elektroniski aizpildot pieteikumu - aizpildīt pieteikumu.
  Tehniskie noteikumi tiks sagatavoti 30 dienu laikā no pieteikuma iesniegšanas brīža. Tehnisko noteikumu izsniegšana ir bezmaksas pakalpojums. Pēc šī termiņa tehniskie noteikumi būs saņemami vietā, kura norādīta pieteikumā vai e-pastā. Neskaidrību gadījumā ar Jums sazināsies uzņēmuma speciālists.

 2. Inženiertīkla pievada novietojuma plāna (shēmas) izstrāde

  Pēc tehnisko noteikumu saņemšanas, ja inženiertīkla pievada būvdarbi neskar citu ārējo inženiertīklu aizsargjoslas un līdz viendzīvokļa dzīvojamajai ēkai pieguļošā zemes gabala robežai ir izbūvēts ārējā inženiertīkla atzars, būvniecības ierosinātājs vienojas ar sertificētu būvspeciālistu par inženiertīkla pievada novietojuma plāna* (shēmas) izstrādi. Sertificēto būvspeciālistu saraksts pieejams Būvniecības informācijas sistēmas Būvspeciālistu reģistrā - reģistrs pieejams šeit,
  Inženiertīkla pievada novietojuma plāns - shēma, kurā norādīts inženiertīkla pievada novietojums zemes gabalā, tā ārējie izmēri, cauruļvadu tekņu atzīmes vizuāli uztveramā formā (M 1:250; M 1:500; M 1:1000) uz topogrāfiskā plāna vai būvju situācijas plāna.
  Novietojuma plāns ir saskaņojams ar zemes gabala īpašnieku vai, ja tāda nav, - ar tiesisko valdītāju, un pakalpojuma sniedzēju, kurš inženiertīklu pievadu izmanto, vai izmantos pakalpojuma sniegšanai.
  Uz izstrādātās shēmas jābūt izstrādātāja apliecinājumam par atbilstību normatīvo aktu prasībām.Saskaņojums ar būvvaldi nav nepieciešams.
  Neskaidrību gadījumā sazināties ar SIA "Jelgavas novada KU" vides inženieri Anitu Krūmiņu pa tālruni 29331025 vai elektroniski e-pastā: anita@jnku.lv

 3. Inženiertīkla pievada izbūve
  Zemes gabala robežās inženiertīkla pievada izbūvi drīkst veikt pašu spēkiem, izbūvējot atbilstoši iepriekš saskaņotajam inženiertīkla pievada novietojuma plānam. Jaunbūvējamā kanalizācijas pievada materiālus izvēlēties no Latvijā sertificētiem cauruļvadu materiāliem.
  Pieslēguma izbūves laikā, pirms pieslēgšanās centralizētajai kanalizācijas sistēmai, pieaicināt SIA "Jelgavas novada KU" pārstāvi un uzrādīt atklātas tranšejas ar izbūvētu cauruļvadu un pieslēgumu.
  Tā kā sadzīves notekūdeņu daudzums tiek noteikts vienāds ar patērēto ūdens daudzumu, tad ēkā, uz ūdens ievada, nepieciešams izbūvēt komercuzskaites mēraparāta mezglu.

 4. Inženiertehnisko tīklu nodošana ekspluatācijā
  Pēc projekta realizācijas iesniegt SIA "Jelgavas novada KU" un Jelgavas novada Būvvaldē izpildshēmas digitālo uzmērījumu.
 5. Līguma noslēgšana ar SIA "Jelgavas novada KU" par ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu.

  Līguma noslēgšana un kanalizācijas pakalpojumu izmantošana būs iespējama tikai pēc būvprojekta "Sadzīves kanalizācijas tīklu paplašināšana Dārza ielas kvartālā, Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas novadā" izbūves un nodošanas ekspluatācijā. Pieteikumu līgumam būs iespējams iesniegt elektroniski uzņēmuma mājaslapā - aizpildīt pieteikumu.