JNKU DIENESTA PORTĀLS

KLIENTU PIETEIKUMI


līguma vispārīgie noteikumi

līguma īpašie noteikumi

līguma vispārīgie noteikumi

līguma īpašie noteikumi


INFORMĀCIJA KLIENTIEM

BIEŽĀK UZDOTIE JAUTĀJUMI
ATBILŽU PARAUGI UZ VĒSTULĒM
  • ūdens zudumi
  • maksa par atkritumu izvešanu

JNKU IEKŠĒJIE NORMATĪVIE AKTI

NORĒĶINI

Nokavējuma procentu dzēšana

Norēķinu kārtības maiņa atsavinātajos dzīvokļos 

Norēķinu uzskaite īres maksai

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija

Personas datu aizsardzības noteikumi

Publiskās pirts lietošanas noteikumi (publiski)

Publiskās pirts lietošanas noteikumi

Kārtība kā tiek veikti norēķini par sniegtajiem pakalpojumiem īpašumos, kuru valdītāji ir miruši 

Kļūdainu rēķinu labošana un parādu norakstīšana 


PAŠVALDĪBAS DZĪVOKĻI

Īres līgumu slēgšana

Darbi p/v dzīvokļos, īres maksas izlietošana 

JNP piederošā dzīvokļu pārvaldīšanas kārtība 

Norēķini ar pārvaldniekiem par pakalpojumiem, kas saistīti ar pašvaldības dzīvokļu lietošanu 

Akts - (I) (xls) (pdf)  


PERSONĀLS, ATALGOJUMS, DARBA KĀRTĪBA

Atalgojuma politikas principi

Atlīdzības nolikums

Darba apģērbu līdzekļu aprites kārtība

Darba kārtības noteikumi

Darba, uzņēmuma līgumu slēgšanas izbeigšana

Personas datu apstrādes reģistrs 

Darbinieku darba laika uzskaites kārtība

Darbinieku komandējumi

Trauksmes celšanas noteikumi 

Personas datu apstrādes reģistrs 

Darbinieka novērtēšanas anketa 

Ziņošana par korupciju un interešu konfliktu 

Ieteikumi vīrusa COVID-19 izplatīšanās laikā

ŪDENSSAIMNIECĪBA

Ūdenssaimniecības līgumu slēgšana 

USS apsekošanas instrukcija

KSS apsekošanas instrukcija

NAI apsekošanas instrukcija 

ŪSS objektu pārbaudes lapa

NAI un KSS objektu pārbaudes lapa 


DZĪVOJAMO MĀJU PĀRVALDĪŠANA 

Pārvaldīšanas līgumu slēgšana

Mājas pārvaldīšanas tiesību maiņa

Aptaujas dzīvokļu īpašnieku lēmumu pieņemšanai

Remontdarbi pārvaldāmajās dzīvojamās mājās 

Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju vecākie

Iekšējās kārtības noteikumi dzīvojamās mājās

Dzīvojamo māju ārkārtas dezinfekcijas instrukcija

Dzīvojamo māju pārvaldīšanas maksas aprēķināšanas un izlietošanas kārtība 

Ugunsdrošības instrukcija daudzdzīvokļu mājās

Ugunsdrošības instrukcija daudzdzīvokļu mājās

Dzīvojamo māju koplietošanas telpu ārkārtas dezinfekcijas instrukcija 

Mājas apsekošanas protokols 

Akts - N (xls) (pdf)


LIETVEDĪBA

Nosūtāmās korespondences aprite

Saņemtās korespondences aprite

Termiņi kādos tiek izpildīti klientu pieteikumi

Videonovērošanas sistēmas drošības noteikumi

Akts - P (xls) (pdf)

Lietvedības instrukcija 

Lietu nomenklatūra 2020 

ATKRITUMI, ASENIZĀCIJA, KAPI

Atkritumu līgumu slēgšana 

Sadzīves atkritumu konteineru aprites kārtība 

Kārtība, kādā tiek pieņemti attīrīšanai citu asenizatoru savāktie notekūdeņi 

Marķēto atkritumu maisu pārdošana 

Asenizācijas pakalpojumu sniegšanas kārtība  

Atkritumu apsaimniekošanas izdevumu akts (xls) 

Pieteikums DKS reģistrēšanai 

Šķiroto atkritumu veidu apsaimniekošanas kārtība 

Šķiroto atkritumu uzskaites žurnāls 

Atkritumu apsaimniekošanas izdevumu akts (pdf)

atkritumu apsaimniekošanas izdevumu akts (xls)

Asenizācijas kvīts 

DKS reģistrēšana 

Kapsētu darbība 


GRĀMATVEDĪBA, UZSKAITE, IEPIRKUMI

Grāmatvedības organizācija

Grāmatvedības politika

Iepirkuma komisijas darba kārtība

Instrumentu aprites instrukcija

Inventarizācijas komisijas darbs

Izdevumus apliecinošo veidlapu pielietojums

Kases operāciju uzskaites kārtība

Degvielas izlietojuma uzskaite 

Rēķina aprakstīšanas paraugs 

Reprezentācijas izdevumi 

Sakaru līdzekļu izmantošanas kārtība 

Transporta reglaments 

Materiālo vērtību un pakalpojumu uzskaite 

EKA Z pārskata reģistrs 

Pārskats par šoferu darba laiku kalendāra nedēļā 

Avansa pieprasījums